Analýza sektora

Základnými ukazovateľmi, používanými na vyjadrenie národohospodárskeho významu jednotlivých hospodárskych odvetví, sú predovšetkým ukazovatele podielu na tvorbe hrubej pridanej hodnoty (hrubého domáceho produktu) a podielu na zamestnanosti.

Pre túto časť štúdie je sektor automobilový priemysel a strojárstvo definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:

Údajová základňa TREXIMA Bratislava, použitá v tejto stratégii, vychádza zo širokej a diverzifikovanej údajovej základne ŠÚ SR, z rezortných štatistík, Eurostatu a medzinárodného input-output modelu vyvinutého spoločnosťou TREXIMA Bratislava a ďalších prognostických modelov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.