Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

SWOT ANALÝZA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Silné stránky – automobilový priemyselSlabé stránky – automobilový priemysel
Postavenie svetovej jednotky vo výrobe automobilov v podmienkach Slovenskej republiky v prepočte na tisíc obyvateľov.Prítomnosť štyroch svetových automobiliek.Najdôležitejšie odvetvie a hnacia sila slovenskej ekonomiky.Rastúci vplyv a význam automobilového priemyslu na ostatné odvetvia hospodárstva.Spolupráca s odborníkmi zo zahraničných obchodných komôr na Slovensku.Účasť a presadzovanie záujmov AP v tripartite prostredníctvom APZD – efektívne presadzovanie záujmov 200 000 zamestnancov.Vnímanie ZAP SR ako renomovaného partnera pre rôzne odborné stanoviská a pripomienkovacie procesy – efektívne presadzovanie záujmov 200 000 zamestnancov.Líderstvo v transformácii odborného vzdelávania v strednom a vysokom školstve.Vytvorenie a činnosť duálnej platformy členov ZAP SR zapojených do SDV. Vysoká zapojenosť podnikov AP do systému duálneho vzdelávania.Vytvorenie a činnosť vysokoškolskej platformy členov ZAP SR zapojených do transformácie vysokoškolského vzdelávania.Nadštandardné ohodnotenie pracovníkov tohto sektora na trhu práce.  Absencia koncepcie rozvoja AP ako nosného odvetvia ekonomiky zo strany Vlády SR.Absencia aplikovaného výskumu pre sektor AP na Slovensku.Chýbajúce smerovanie vzdelávania na problematiku Priemysel 4.0.Chýbajúca podpora technického vzdelávania na všetkých stupňoch škôl zo strany štátu.Nepripravenosť pedagogických pracovníkov na školách na preklápanie zmien na trhu prácu do škôl.Nedostatočná propagácia technického vzdelávania a profesií potrebných pre trh práce.Nevytvorenie podmienok pre profesijnú orientáciu žiakov na ZŠ a SŠ – žiaci sú viac motivovaní študovať humanitné a „trendové“ odbory. Nedostatok pripravených absolventov vysokých škôl pre oblasť výskumu a vývoja.Nepripravenosť a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v horizonte 2030.Silná závislosť na dostatku adekvátnej pracovnej sily.Aktuálna legislatíva a sociálna podpora nezamestnaných neumožňuje efektívne začleniť nezamestnaných do pracovného pomeru.Nedostatočné zahrnutie elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu – sektor nedostatočne reaguje na trendy trhu – ohrozenie zamestnanosti.Agentúrne zamestnávanie, nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín.
Príležitosti – automobilový priemyselHrozby – automobilový priemysel
Efektívne využitie finančných prostriedkov z Plánu Obnovy a odolnosti SR na podporu odvetvia.Nastavenie legislatívneho rámca a procesného systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov ako reakcie na inovatívne zmeny v prebiehajúcich procesoch výroby.Finančná podpora pre postupné vytváranie podmienok na rozvoj aplikovaného výskumu a vývoja.Zachytenie revolučných zmien v automobilovom priemysle, nastúpenie na nové trendy a podpora rozvoja predaja automobilov s pohonmi na alternatívne palivá.Budovanie batériového ekosystému na Slovensku (IPCEI projekty za merané na R&D a výrobu batérií pre AP, Národné batériové centrum) Zvýšenie podielu lokálnych dodávateľov na dodávkach pre etablované automobilky – rozšírenie siete subdodávateľov, spĺňajúcich kvalitatívne kritériá, (nebyť závislý na dovoze zo zahraničia). Legislatívne zakotvenie podpory podnikov v kritických situáciách. Využitie súčasných nových akreditačných podmienok pre zmenu vysokoškolského odborného vzdelávania zameraného na potreby priemyselnej praxe.Tlak na zmenu financovania vysokoškolského vzdelávania podľa potrieb trhu práce.Možnosť zavádzania povinnej praxe vo vysokoškolskom štúdiu a zaradenie profesijného bakalára do akreditačných štandardov vysokých škôl.Nastavenie udržateľného systému CŽV (novelizácia zákona o CŽV) –  reflektovanie inovačných zmien a trendov rozvoja automobilového priemyslu.Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily predovšetkým v odborných profesiách a v oblasti výskumu a vývoja.Nekvalifikovanosť zamestnancov vyučujúcich na školách.Nedostatočná finančná podpora technického vzdelávania na stredných a vysokých školách znižuje záujem a kvalitu technického vzdelávania.Nezrealizovanie potrebnej zmeny k financovaniu stredného a vysokého školstva (odchod od normatívneho financovania „na žiaka“ k financovaniu podľa potrieb trhu práce a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce).Environmentálne zaťaženie ako dôsledok Priemyslu 4.0 a elektromobility (likvidácia batérií…) a z toho prameniaca potreba prípravy zamestnancov aj v tomto segmente.Nedostatočná nabíjacia sieť pre elektromobily nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.