Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Investície a kapitálové zázemie

Kapitál (investície) a práca sú hlavné výrobné faktory, prostredníctvom ktorých je realizovaná produkcia. V roku 2019 investovali podniky v sektore o 21,7 % viac ako pred piatimi rokmi. Na jedného zamestnanca pripadali investície vo výške 8,7 tis. EUR, čo je o 4 % viac ako na národnej úrovni. Sektor tak má nadpriemernú dynamiku investičnej aktivity. Investície v sektore tvoria 12 % investičnej aktivity v SR. 98 % investícií smeruje do hmotného majetku.

V roku 2019 podniky v sektore investovali do vedy a výskumu 178,9 mil. EUR (Schéma č. 4). V porovnaní s ostatnými sektormi, sektor automobilový priemysel a strojárstvo patrí medzi sektory s nadpriemernými investíciami do vedy a výskumu a tvorí 23,3 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Priemerné výdavky na vedu a výskum na podnik rastú v sektore rýchlejšie ako v SR. Najvyšší celkový nárast výdavkov na vedu a výskum zaznamenala divízia 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (nárast o 610 % oproti roku 2014).

Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni zamestnanca možno vidieť výrazný rozdiel medzi sektorom automobilový priemysel a strojárstvo a národnou úrovňou výdavkov. V sektore na jedného zamestnanca pripadá 803 EUR výdavkov na vedu a výskum (Schéma č. 4).

Výdavky na vedu a výskum

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

Sektor investuje do inovácií v priemere 81,8 tis. EUR (Schéma č. 5) na podnik, čo je 6-krát viac ako je národný priemer. Celkovo sa sektor podieľa 39 %-ami na celkových výdavkoch do inovácií v SR. Najvyšší nárast výdavkov na inovácie zaznamenala divízia 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov (nárast o 291 % oproti roku 2014) a 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (nárast o 277 % oproti roku 2014). Divízia 28 Výroba strojov a zariadení i. n. naopak zaznamenala najväčší pokles výdavkov na inovácie (pokles o 42 % oproti roku 2014). 

Výdavky na inovácie

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[2]

Štát v roku 2019 poskytol sektoru automobilový priemysel a strojárstvo investičnú pomoc vo výške 8,2 mil. EUR na podporu konkurencieschopnosti a rozvoja. Ide však o výrazne nižší objem finančných prostriedkov ako v predchádzajúcich rokoch. Sektor patrí medzi sektory s najvyššími investičnými stimulmi.


[1] Zdrojom údajov je ŠÚ SR. 

[2] Zdrojom údajov je ŠÚ SR. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.