Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Najvyšší počet osôb nastupuje do zamestnania vo vodnom a odpadovom hospodárstve a ochrane životného prostredia po absolvovaní nasledujúcich odborov vzdelania:  

  • stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie): Inštalatér, Mechanik opravár, Strojný mechanik a Elektromechanik; 
  • úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) – Mechanik strojov a zariadení. 

Vychádzajúc z počtov žiakov aktuálne študujúcich v uvedených odboroch, predpokladá sa príchod cca. 4 000 týchto absolventov na trh práce v rokoch 2019 – 2024. Vysokoškolské odbory pripravujúce absolventky a absolventov špecificky na prácu v sektore sú napr. Vodné stavby a vodné hospodárstvo, Technológie ochrany životného prostredia, Mineralurgia a environmentálne technológie, Manažérstvo zemských zdrojov, Krajinné inžinierstvo, Ekológia, Environmentalistika. Záujem o štúdium v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo v posledných desaťročiach klesol takmer 10-násobne. Na druhej strane, počet študentov environmentálneho inžinierstva sa zvyšuje. Stále však ide o študijné odbory s nízkymi počtami absolventov (v porovnaní s inými odbormi na príslušných fakultách), nakoľko v povedomí uchádzačov o štúdium nejde o lukratívne odbory s možnosťou výrazne nadpriemerných zárobkov. 

V roku 2018 nastúpilo do zamestnania viac ako 3 500 osôb, z toho vo veku menej ako 24 rokov iba cca 350 osôb. Celkový počet osôb pracujúcich v sektore sa však v dôsledku obojsmernej fluktuácie zvýšil iba o necelú tisícku.  

Vývoj počtu zamestnaných osôb v sektore a podielu týchto osôb na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve v rokoch 2014 – 2018 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Zamestnanosť v sektore pritom vzrástla z 22,4 tisíc osôb v roku 2014 na 30,2 tisíc osôb v roku 2018. Možno teda usúdiť, že v najrelevantnejších stredoškolských odboroch vzdelania študuje dostatočný počet žiakov na pokrytie potrieb pracovnej sily aj v nasledujúcich piatich rokoch.  

Predpokladá sa, že celková dodatočná potreba pracovnej sily v sektore voda, odpad a životné prostredie bude stúpať do roku 2023 a potom poklesne. Rovnaký trend má mať nahradzujúci dopyt, tzn. potreba nahradzovať pracovníkov odchádzajúcich do dôchodku. Na druhej strane dopyt expanzný, súvisiaci s tvorbou nových pracovných miest, by mal stúpať len do roku 2021 a potom začať klesať.   

Vývoj predikovanej dodatočnej potreby pracovných síl do roku 2024 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava 
Vývoj predikovaného nahradzujúceho a expanzného dopytu po pracovnej sile do roku 2024 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava 

Do roku 2024 by mal v sektore vzniknúť dodatočný dopyt po asi 2 900 pracovníčkach a pracovníkoch, väčšinou v dôsledku odchodu súčasných zamestnancov do dôchodku. Najvyšší podiel nahradzujúceho dodatočného dopytu je predpokladaný pri zamestnaniach Strojník vodohospodárskych zariadení, Vrátnik, Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov, Vodič smetiarskeho vozidla a Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla. Sektor je v porovnaní s inými v národnom hospodárstve Slovenskej republiky veľmi malý a preto sa v ňom uplatňuje iba nízke percento absolventov prichádzajúcich na trh práce.   

Nedostatok pracovnej sily hrozí hlavne tam, kde sú potrební absolventi odborov vzdelania so širokým uplatnením v rôznych sektoroch. Napríklad v zhluku zamestnaní Strojárstvo (SŠ) sa predpokladá, že v rokoch 2019 – 2024 bude potrebných viac ako 500 nových strojárov iba v samotnom sektore voda, odpad a životné prostredie. Ukazuje sa však, že z absolventov relevantných odborov na SOŠ sa uplatňuje v sektore len 1,7 %, čo bude predstavovať  iba asi 270 osôb. 

Celková dodatočná potreba a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou v sektore (TOP 10) 
Zamestnanie SK ISCO-08 Dodatočná potreba v SR v období  
2019-2024 
Podiel náhrady pracovných síl  v SR  
v období 2019-2024  
Dodatočná potreba v sektore  v období  
2019-2024  
9612002 Pracovník spracovania a likvidácie odpadov 435 – 535 60 % 366 – 466 
8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení 571 – 671 81 % 339 – 439 
8332002 Vodič smetiarskeho vozidla 225 – 325 69 % 192 – 292 
7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) 568 – 668 73 % 171 – 271 
9611001 Smetiar 237 – 337 41 % 153 – 253 
8332004 Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla 1 477 – 1 677 66 % 143 – 243 
9629005 Vrátnik 4 030 – 4 230 80 % 136 – 236 
8332001 Vodič nákladného motorového vozidla 8 996 – 9 996 55 % 128 – 228 
7126003 Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete 188 – 288 64 % 99 – 199 
9112000 Upratovačka 16 216 – 18 216 65 % 87 – 187 
9613001 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev 1 378 – 1 578 38 % 82 – 182 
3132014 Hrádzny, hatiar 78 – 178 46 % 77 – 177 
3113999 Elektrotechnik a energetik inde neuvedený 294 – 394 64 % 75 – 175 
3132009 Majster (supervízor) vo vodárenstve 88 – 188 63 % 66 – 166 
4110000 Všeobecný administratívny pracovník 4 703 – 4 903 49 % 60 – 160 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.