Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontext sektora z roku 2019

Sektor pozostáva zo štyroch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti, 69 Právne a účtovnícke činnosti, 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 99 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení. V sektore je najviac zastúpené vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I, a to s približne 41 %-ným podielom na celkovej zamestnanosti.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore administratíva, ekonomika, manažment patril v roku 2018 do vekovej skupiny 25 až 29 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 35 až 39 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 30 až 34 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 8,6 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 10,4 % najpočetnejšia veková skupina 25 až 29 rokov. V sektore je medzi rokmi 2009 a 2018 evidovaný pokles počtu zamestnancov vo vyšších vekových skupinách.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor administratíva, ekonomika, manažment je okrem mladej vekovej štruktúry charakteristický taktiež relatívne vysokou úrovňou dosiahnutého stupňa vzdelnia. V sektore malo v roku 2018 približne 46 % zamestnancov vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, pričom približne 41 % zamestnancov malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Priemerná mzda a medián v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 443 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 053 EUR.

Zamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor administratíva, ekonomika, manažment tvorí 3,66 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 47 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 8,78 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Prešovskom kraji, a to len 1,3 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.