Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kľúčové činitele 

 • Snaha vlády a EÚ vybudovať verejnú kanalizáciu vo všetkých aglomeráciách nad 2 000 EO a následne zvýšiť napojenie malých obcí na kanalizáciu a ČOV. 
 • Sprísňujúce sa emisné limity, požiadavky na kvalitu a chemické zloženie vôd, ovzdušia, potravín a všetkých výrobkov vôbec spejú k zvýšenej potrebe špecialistov na analytické metódy, ale predovšetkým na predchádzanie znečistenia. 
 • Optimalizácia financovania starostlivosti o majetok štátu v rozsahu regulovaných aj neregulovaných vodohospodárskych služieb s cieľom systémového a stabilného krytia ekonomicky oprávnených nákladov, resp. legislatívny rámec upravujúci zodpovednosť za výkony a služby v súlade s primárnou pôsobnosťou jednotlivých subjektov štátu a užívateľov poskytovaných služieb. 
 • Realizácia preventívnych protipovodňových opatrení vrátane zabezpečovania zadržiavania a akumulácie vody v čase jej prebytku s možnosťou jej následného využitia v čase jej nedostatku, a to nie iba na vodných tokoch ale v celej krajine – na poľnohospodárskej pôde, v lesoch a v urbanizovanej krajine (všetkými vhodnými dostupnými spôsobmi) v úzkej súčinnosti všetkých dotknutých subjektov. 
 • Zvyšujúci sa počet a rozsah environmentálnych politík u všetkých typov podnikov (výrobných aj nevýrobných), v miestnych samosprávach, veľkých spoločných areáloch (priemyselné parky, nákupné centrá, business centrá..). 
 • Legislatíva pre oblasť ŽP prijatá EK – aproximácia európskeho práva. 
 • Sprísnenie kontroly vývozu žúmp zo strany štátnej správy ( obec, okresný úrad – OSŽP). 
 • Legislatívny rámec pre zavedenie povinnosti obcí vypracovať pravidlá na nakladanie s odpadovými vodami a zadržiavaním zrážkových vôd v obciach a krajine. 

Kritické činitele 

 • Znečisťovanie zložiek ŽP (najmä povrchovej vody, vzduchu a pôdy) v dôsledku praktík používaných v poľnohospodárskej produkcii a emisií z dopravy. 
 • Ochrana životného prostredia je nerentabilná a spravidla spojená s nutnosťou výdavkov, ide skôr o morálny a legislatívny záväzok, ako o prvoradý cieľ výrobných podnikov. 
 • Mzdové podmienky odrádzajú uchádzačov o zamestnanie od voľby práce v sektore. 
 • Dlhodobo poddimenzované zabezpečovanie finančných prostriedkov na starostlivosť o vodné toky a na opravy a údržbu existujúcich vodných stavieb vybudovaných na vodných tokoch v majetku štátu, v dôsledku čoho sa významným spôsobom zhoršuje technický stav vodohospodárskych stavieb a udržateľnosť ich prevádzkyschopnosti. 
 • Stále častejšie sa opakujúce extrémne povodňové situácie na vodných tokoch, striedané s dlhými obdobiami sucha a horúčav v dôsledku zmeny klímy – sú jedným z najvýznamnejších kritických činiteľov pre celú spoločnosť vrátane životného prostredia. 
 • Ekologická “negramotnosť” obyvateľstva – neochota triediť odpady, vyvážať odpady na určené skládky, nepripájanie sa na vybudované verejné kanalizácie, nelegálny vývoz žúmp a podobne. 
 • Nelegálne nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami, týka sa predovšetkým malých zdrojov znečistenia, kde de facto absentuje kontrola vypúšťaných odpadových vôd do vôd povrchových aj podzemných. 
 • Nefunkčný systém kontroly nakladania s odpadovými produktami. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.