Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

8. Priebežná správa o sektore

Sektor voda, odpad a životné prostredie patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Zber, úprava a dodávka vody, Čistenie a odvod odpadových vôd, Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov, Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom. 

Najviac zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 7761 Sociálna práca. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 544 študentov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 1 148 – 1 348 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 3 % absolventov sa uplatní v sektore voda, odpad a životné prostredie. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7761 Sociálna práca. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 2 % z nich sa uplatní v sektore voda, odpad a životné prostredie. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore voda, odpad a životné prostredie
Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania Počet žiakov/študentov  
v odbore v školskom roku 2018/2019 
Počet absolventov prichádzajúcich  
na trh práce v SR  
do roku 2025 
Podiel absolventov pracujúcich  
v sektore v roku 2019 
z celkového počtu absolventov odboru 
Podiel zamestnaných  
s absolvovaným odborom vzdelania  
z celkového počtu zamestnaných  
v sektore v roku 2019 
7761 Sociálna práca druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské 544 1 148 – 1 348 2,9% 5,2% 
2466 Mechanik opravár stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 224 205 – 305 1,6% 4,9% 
7902 Gymnázium úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou) 70 427 33 879 – 35 879 0,6% 2,4% 
2414 Strojárstvo úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 553 1 389 – 1 589 1,8% 2,4% 
2333 Energetické stroje a zariadenia druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské 16,5% 2,2% 
6297 Makroekonomická regulácia druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské 35,0% 2,2% 
6317 Obchodná akadémia úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou) 10 632 5 546 – 6 546 0,5% 2,1% 
2413 Mechanik strojov a zariadení úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 1 185 1 389 – 1 589 1,5% 2,0% 
3678 Inštalatér stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) 638 636 – 736 3,6% 1,8% 
2672 Mechanik elektronik úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 1,0% 1,8% 
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Celková dodatočná potreba v sektore voda, odpad a životné prostredie bude do roku 2025 na úrovni približne 5 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore voda, odpad a životné prostredie do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore voda, odpad a životné prostredie sa očakáva v roku 2025. 

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore voda, odpad a životné prostredie do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore voda, odpad a životné prostredie, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor voda, odpad a životné prostredie s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zamestnanie SK ISCO-08 Dodatočná potreba pracovných síl  
v SR v období  
do roku 2025 
Podiel nahradzujúceho dopytu  v SR  
v období  
do roku 2025 
Dodatočná potreba pracovných síl  
v sektore   
v období  
do roku 2025 
9611001 Smetiar 372 – 472 40,8% 296 – 396 
8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení 445 – 545 100,0% 273 – 373 
9612002 Pracovník spracovania a likvidácie odpadov 346 – 446 78,0% 252 – 352 
8332002 Vodič smetiarskeho vozidla 331 – 431 69,1% 239 – 339 
5419004 Poriečny 106 – 206 57,7% 84 – 184 
9613001 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev 1 539 – 1 739 51,5% 74 – 174 
7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) 377 – 477 97,6% 57 – 157 
7126003 Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete 118 – 218 100,0% 41 – 141 
9612001 Triedič odpadov 116 – 216 79,5% 41 – 141 
9312003 Čistič kanalizačných zariadení 147 – 247 50,2% 10 – 110 
3132009 Majster (supervízor) vo vodárenstve 32 – 132 100,0% 8 – 108 
3116005 Laborant pitných a odpadových vôd 7 – 107 95,1% 0 – 100 
9312002 Pomocný pracovník vo vodárenstve 17 – 117 100,0% 0 – 94 
9312004 Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) 17 – 117 90,4% 0 – 92 
3132014 Hrádzny, hatiar 0 – 94 100,0% 0 – 91 
3132015 Technik pre správu vodného toku 0 – 85 100,0% 0 – 85 
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore voda, odpad a životné prostredie sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 9611001 Smetiar, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor voda, odpad a životné prostredie bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 296 – 396 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 372 – 472 zamestnancov, pričom 41 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 445 – 545 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 273 – 373 osôb. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.