4. Priebežná správa o sektore

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 36 Zber, úprava a dodávka vody, 37 Čistenie a odvod odpadových vôd, 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov a 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

V sektore voda, odpad a životné prostredie bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 1 066 RPÚ, a to s podielom 2,3 % na celkovej početnosti RPÚ vo všetkých sektoroch NSP/SRI. Ako zobrazuje nižšie uvedený graf, počas sledovaného obdobia došlo k nárastu RPÚ v predmetnom sektore. Počet RPÚ sa zvýšil zo 183 v roku 2014 na242 v roku 2018, t. j. o 32,2 %.

Počet RPÚ v sektore voda, odpad a životné prostredie a medián RPÚ za všetky   sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie tímom SRI

Z nasledujúceho grafu vyplýva, že naviac RPÚ bolo u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami. Významne rastúci trend v RPÚ je možné sledovať v kategórii 250 až 499 zamestnancov, pri ktorých došlo až k 200,0 %-nému zvýšeniu počtu RPÚ.

Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore voda, odpad a životné prostredie za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Až 30,0 % RPÚ v sektore za sledované obdobie sa stalo na plochách trvalo prístupných prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné). Významný podiel na RPÚ, a to 18,0 %, v tomto sektore mali aj plochy používané hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie.

Podľa nasledujúcej tabuľky v predmetnom sektore dominujú RPÚ v zamestnaní pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci, ktorí mali 38,2 %-ný podiel na RPÚ v sektore.

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore voda, odpad a životné prostredie za roky 2014 až 2018
Trieda zamestnaní SK ISCO-08/Rok20142015201620172018Spolu% podiel
Pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci637274999940738,2 %
Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení383239393718517,4 %
Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave1520161321858,0 %
Kvalifikovaní stavební pracovníci
a remeselníci okrem elektrikárov
119232213787,3 %
Kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci813131312595,5 %
Operátori stacionárnych strojov a zariadení679619474,4 %
Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky47997363,4 %
Upratovači a pomocníci47584282,6 %
Montážni pracovníci65754272,5 %
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Až 80,6 % RPÚ v sektore za roky 2014 až 2018 bolo spôsobených nedostatkami osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).

V sektore voda, odpad a životné prostredie je možné sledovať veľmi pozitívny vývoj v znižovaní početnosti pracovných úrazov s ŤUZ. V sektore sa ich počet znížil z 11 v roku 2014 na jeden v roku 2018, t. j. bol zaznamenaný pokles o 90,9 %. Až 77,8 % pracovných úrazov s ŤUZ v tomto sektore bolo v zamestnaní pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníci. Jednou z hlavných príčin úrazov s ŤUZ, a to s podielom 26,3 %, boli nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).

V sektore voda, odpad a životné prostredie bolo za roky 2014 až 2018 zaznamenaných šesť SPÚ, a to  s 2,7 %-ným podielom na všetkých SPÚ v SR za vybrané obdobie. Tieto SPÚ sa vyskytli na rôznych pracoviskách, ako napr.: plocha na údržbu, opravárska dielňa (v počte dva SPÚ), plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné (taktiež v počte dva SPÚ). Medzi zamestnania so SPÚ v tomto sektore patrili najmä: kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci (v počte dva SPÚ) a pracovníci pri likvidácii odpadu a ostatní nekvalifikovaní pracovníc (taktiež v počte dva SPÚ). Príčinami SPÚ v predmetnom sektore boli najmä nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy), nesprávna organizácia práce, či ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie.

Počet SPÚ v sektore voda, odpad a životné prostredie a medián SPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastnéspracovanie Realizačným tímom SRI

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore voda, odpad a životné prostredie podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019
Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore voda, odpad a životné prostredie bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Nitrianskom kraji, kde dosiahol približne 50. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 30 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR približne desať. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, a to 97 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Žilinský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 95 %. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 54 % a druhá najnižšia hodnota po Banskobystrickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Bratislavskom kraji, a to približne 65 %.

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, a to približne deväť. V Nitrianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne šesť voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Žilinskom kraji, v ktorom dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR minimálne hodnoty. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 31 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 29 %. Na druhej strane, v Žilinskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len 3 % a druhá najnižšia hodnota po Žilinskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to 5 %.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to približne štyri. V Bratislavskom kraji boli na tejto úrovni EKR približne dve VPM. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 15 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 11 %.

V sektore voda, odpad a životné prostredie boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Pracovník spracovania a likvidácie odpadov,
  • Smetiar,
  • Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete,
  • Vodič smetiarskeho vozidla,
  • Čistič kanalizačných zariadení,
  • Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár),
  • Pracovník na čistenie verejných priestranstiev,
  • Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla,
  • Zberač odpadu a druhotných surovín.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.