Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor verejné služby a správa charakterizovať ako sektor s najnižším početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza len jedna divízia SK NACE Rev. 2 a názov tejto divízie je nasledovný: Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore verejné služby a správa v období 2020-2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore verejné služby a správa sa očakáva v zhluku zamestnaní OBCHOD A FINANCIE. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 28 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 8 100 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku OBCHOD A FINANCIE v sektore verejné služby a správa sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 400 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore verejné služby a správa sa uplatní približne 900 z nich. Do roku 2025 sa v sektore verejné služby a správa v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

V sektore verejné služby a správa neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovnú divíziu SK NACE Rev. 2: 84 Verejná správa a obrana povinné sociálne zabezpečenie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.