Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor verejné služby a správa patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s najnižším počtom divízií. Celkovo do sektora bola zaradená jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovnú divíziu: Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie.

Najviac zamestnancov v sektore verejné služby a správa malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 7761 Sociálna práca. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 544 študentov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 1 148 – 1 348 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 51 % absolventov sa uplatní v sektore verejné služby a správa. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 7 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7761 Sociálna práca.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6835 Právo. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 1 469 študentov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 3 665 – 3 865 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 59 % z nich sa uplatní v sektore verejné služby a správa. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2022. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6835 Právo.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore verejné služby a správa
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore verejné služby a správa bude do roku 2025 na úrovni približne 26 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore verejné služby a správa do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore verejné služby a správa sa očakáva v roku 2025.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore verejné služby a správa do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore verejné služby a správa, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor verejné služby a správa s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore verejné služby a správa sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 3411003 Odborný právny pracovník na súde, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor verejné služby a správa bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 802 – 902 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 808 – 908 zamestnancov, pričom 46 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 2619009 Vyšší súdny úradník, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 596 – 696 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 570 – 670 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.