Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor ťažba a úprava surovín, geológia charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Ťažba uhlia a lignitu, Ťažba ropy a zemného plynu, Dobývanie kovových rúd, Iná ťažba a dobývanie, Pomocné činnosti pri ťažbe.

Z hľadiska najvýznamnejších očakávaných disparít neboli v sektore ťažba a úprava surovín, geológia zaznamenané žiadne sektorovo významné hodnoty.

Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančno-ekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008 až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v sekcii B Ťažba a dobývanie v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

 V sekcii B Ťažba a dobývanie vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 24,4 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 545,1 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 607,7 mil. EUR a minimum z roku 2010 bolo 499,0 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2017 a 2018, kedy došlo k nárastu o 68,5 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,7 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2015 a 2016, ktorý predstavoval 3,5 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2016, a to 24,6 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 21,0 % a priemer za celé obdobie bol 22,5 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v sekcii B Ťažba a dobývanie v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 314,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 290088 tis. EUR v roku 2016 do 345,7 mil. EUR v roku 2015. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 5,6 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2015 a 2016, pričom zníženie predstavovalo 55,6 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 5,6 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2015 a 2016, ktorý dosiahol 8,9 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2016, a to 44,1 %. Najnižšia hodnota vo výške 35,2 % bola zaznamenaná v roku 2015 a priemerná hodnota dosiahla 38,9 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia B Ťažba a dobývanie vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.