Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s vysokým počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Ťažba uhlia a lignitu, Ťažba ropy a zemného plynu, Dobývanie kovových rúd, Iná ťažba a dobývanie, Pomocné činnosti pri ťažbe.

Najviac zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatní v sektore ťažba a úprava surovín, geológia. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 11 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2413 Mechanik strojov a zariadení. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 1 185 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 1 389 – 1 589 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 1 % z nich sa uplatní v sektore ťažba a úprava surovín, geológia. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2413 Mechanik strojov a zariadení.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore ťažba a úprava surovín, geológia

Celková dodatočná potreba v sektore ťažba a úprava surovín, geológia bude do roku 2025 približne na nule, z toho najvyššia bude v roku 2021 a najnižšia v roku 2023.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore ťažba a úprava surovín, geológia do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor ťažba a úprava surovín, geológia s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8112007 Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín. Sektor ťažba a úprava surovín, geológia bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 0 – 90  osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 56 – 156 zamestnancov, pričom 94 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Sektorovo špecifickým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8113003 Ťažiar, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 0 – 71 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť rovnako približne 0 – 71 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.