CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE NSP/SRI

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií SK NACE Rev. 2: 05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd, ďalej 08 Iná ťažba a dobývanie a 09 Pomocné činnosti pri ťažbe.

Hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov v sekcii SK NACE Rev. 2 B Ťažba a dobývanie v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia v rokoch 2008 až 2017

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Hrubý prevádzkový prebytok na jedného zamestnanca v sekcii SK NACE Rev. 2 B Ťažba a dobývanie medzi rokmi 2008 a 2017 vykázal rastúci trend, pričom zvýšenie v absolútnej hodnote predstavovalo približne 5 tis. EUR na zamestnanca. Počas sledovaného obdobia dosiahla priemerná úroveň hrubého prevádzkového prebytku na jedného zamestnanca cca 27,7 tis. EUR, a to s maximom dosiahnutým v roku 2015, kedy to bolo približne 34,1 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2008, pričom v tomto roku to bolo približne 23,7 tis. EUR na jedného zamestnanca.

Na základe dostupných finančných ukazovateľov prišlo v sekcii B Ťažba a dobývanie medzi rokmi 2008 až 2017 k poklesu hrubých hmotných investícií na jedného zamestnanca o približne 4,3 tis. EUR. Výška hrubých hmotných investícií vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov počas sledovaného obdobia predstavovala v tejto divízii v priemere približne 7,6 tis. EUR na jedného zamestnanca. Ich najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2010, a to na úrovni 15,3 tis. EUR na jedného zamestnanca. Minimum z roku 2014 dosiahlo úroveň približne 3,8 tis. EUR na jedného zamestnanca.

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému počtu zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v divízii SK NACE Rev. 2 B Ťažba a dobývanie v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia v rokoch 2008 až 2017

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Poznámka: Údaje za rok 2016 neboli publikované

Medzi rokmi 2008 až 2017 prišlo v sekcii SK NACE Rev. 2 B Ťažba a dobývanie k zníženiu platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl o približne 165,1 EUR na jedného zamestnanca a súčasne sa podiel platieb agentúram na celkovej výške osobných nákladov v sekcii znížil o približne 1,14 percentuálneho bodu. Suma platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl bola v priemere za sledované obdobie približne 26,9 EUR na jedného zamestnanca, pričom ich maximum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 165,6 EUR na jedného zamestnanca. Podiel platieb agentúram za sprostredkovanie pracovných síl na osobných nákladoch bol v priemere za sledované obdobie na úrovni približne 0,18 %, s maximom dosiahnutým v roku 2008, a to na úrovni približne 1,14 % a minimom v roku 2012, ktoré dosiahlo zanedbateľnú hodnotu.

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore ťažba a úprava surovín, geológia podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia bolo zo súhrnného počtu 325 UoZ evidovaných v SR ku dňu 31. 1. 2020 približne 19,7 % žien a 80,3 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ muži s nižšími úrovňami EKR, a to s počtom 182 osôb. Na druhej strane najmenej početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom šesť ženy s vyššími úrovňami EKR.

Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR lokalizovaný v Trenčianskom kraji, a to 89 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo 29 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci tohto sektora mal len jeden z nich nižšie úrovne EKR.

Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Trenčianskom kraji, a to 32. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Košického kraja, kde ich počet predstavoval 13 osôb. Minimálny počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol v Nitrianskom kraji.

UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Košickom kraji, kde ich bolo evidovaných osem. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, ktorých bolo päť. Na druhej strane v Trnavskom kraji sa takýto UoZ vôbec nevyskytovali.

V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, kde ich počet predstavoval 13 osôb. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Banskobystrického kraja a naopak, v Bratislavskom kraji neboli evidované UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR.

UoZ – ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Trenčianskom kraji, kde ich bolo evidovaných 11 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, minimálny počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol v Prešovskom kraji.

UoZ ženského pohlavia s vyššími úrovňami EKR mali v sektore len minimálne zastúpenie, a to najmä v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, v Trnavskom kraji sa vôbec nenachádzali.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda úroveň 1 232 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 127 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo približne 91 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sektore v  sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 175 EUR, čo bolo približne 95 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v rámci sektora. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 900 EUR mali zamestnané osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 154 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi vyššie uvedenými skupinami v roku 2019 predstavoval 773 EUR, resp. 63 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.

Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Bratislavskom kraji. Naopak, v Nitrianskom kraji mzdy zamestnancov s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli, podobne ako v Banskobystrickom kraji.

U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy zaznamenaný v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR v Trnavskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Nitriansky kraj, kde mzdy zamestnancov so strednými úrovňami EKR mierne poklesli. Pokles miezd zamestnancov v týchto úrovniach EKR bol zaznamenaný taktiež v Banskobystrickom kraji.

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast miezd v Žilinskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, avšak v Banskobystrickom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR mierne poklesli, podobne ako v Košickom kraji.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.