Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia procesov sektorovo riadených inovácií

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 61 Telekomunikácie, 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 63 Informačné služby. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 47 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 2,4 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 70 %, zastúpenie žien dosiahlo 30 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 2 162 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 683 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor informačné technológie a telekomunikácie je v rámci celého hospodárstva špecifický výrazne nízkym priemerným vekom zamestnancov a silným zastúpením mladších vekových kategórií, čo do budúcnosti vytvára priaznivé východiskové podmienky z aspektu zabezpečovania náhrady kvalifikovaných zamestnancov odchádzajúcich z trhu práce do starobného dôchodku. Najväčší podiel na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie mali v roku 2018 zamestnanci vo veku 30 až 34 rokov, i keď v porovnaní s rokom 2009 sa ich podiel na zamestnanosti v sektore mierne znížil. Taktiež vo vekovej skupine 25 až 29 rokov prišlo medzi rokmi 2009 až 2018 k výraznému poklesu podielu zamestnancov. Grafické znázornenie vekovej štruktúry zamestnancov v rámci sektora má približne tvar klasickej pyramídy, čo je v podmienkach SR medzi sektormi ojedinelé. Obdobnú demografickú skladbu má v podmienkach SR ešte sektor administratíva, ekonomika, manažment.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorých počet v roku 2018 presiahol 16 tisíc osôb. Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v počte približne 7 tisíc osôb), i keď ich podiel na sektorovej zamestnanosti je podstatne nižší. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 66 % osôb, a to takmer rovnako u oboch pohlaví. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 67 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 65 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Približne 40 % zamestnancov v sektore informačné technológie a telekomunikácie nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Približne 20 % zamestnancov úspešne ukončilo vzdelávanie v hlavnej skupine odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I a približne 18 % v hlavnej skupine 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II. Hlavná skupina odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II sa na zamestnanosti v sektore podieľala približne 12 %-ným podielom. Prírodovedné zameranie vzdelania absolvovali takmer 4 % zamestnancov v sektore informačné technológie a telekomunikácie.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore informačné technológie a telekomunikácie za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 900 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 3 594 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 2 232 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 639 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.