Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor informačné technológie a telekomunikácie patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Telekomunikácie, Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby.

Najviac zamestnancov v sektore informačné technológie a telekomunikácie malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 33 879 – 35 879 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 6 % absolventov sa uplatní v sektore informačné technológie a telekomunikácie. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 5 546 – 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 6 % z nich sa uplatní v sektore informačné technológie a telekomunikácie. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore informačné technológie a telekomunikácie
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore informačné technológie a telekomunikácie bude do roku 2025 na úrovni približne 11 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2023 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2023.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore informačné technológie a telekomunikácie do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor informačné technológie a telekomunikácie s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 2512001 Systémový programátor, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor informačné technológie a telekomunikácie bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 2 510 – 2 710 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 2 975 – 3 175 zamestnancov, pričom 6 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 3511003 Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 906 – 1 106 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 838 – 938 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.