Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre energetiku, plyn a elektrinu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Analytik vysokotlakovej siete v plynárenstve
 2. Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie
 3. Dispečer v plynárenskom priemysle
 4. Dispečer v teplárni
 5. Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
 6. Elektromontér a opravár elektrického vedenia
 7. Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov
 8. Elektromontér trakčnej siete
 9. Elektrotechnik projektant
 10. Energetický audítor
 11. Energetik technológ
 12. Hydraulik v plynárenstve
 13. Kvalitár, kontrolór v energetike
 14. Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
 15. Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
 16. Montér potrubár v plynárenstve
 17. Odborný elektrotechnik projektant
 18. Operátor parného stroja a kotla (kurič)
 19. Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne
 20. Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
 21. Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
 22. Prevádzkový laborant v teplárni
 23. Revízny technik elektrických zariadení
 24. Revízny technik plynových zariadení
 25. Revízny technik tlakových zariadení
 26. Revízny technik zdvíhacích zariadení
 27. Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
 28. Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
 29. Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
 30. Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v energetike a plynárenstve
 31. Špecialista elektrotechnik projektant
 32. Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
 33. Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
 34. Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
 35. Špecialista energetik prípravy prevádzky
 36. Špecialista energetik projektant, konštruktér
 37. Špecialista energetik technického a technologického rozvoja
 38. Špecialista energetik technológ
 39. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni
 40. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
 41. Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve
 42. Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
 43. Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
 44. Špecialista správy a údržby energetických zariadení
 45. Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie
 46. Technický riaditeľ v energetike
 47. Technik alternatívnych zdrojov energie
 48. Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení
 49. Technik elektrickej stanice
 50. Technik energetických zariadení budov
 51. Technik energetik projektant, konštruktér
 52. Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
 53. Technik kogenerácie
 54. Technik kontroly kvality v energetike
 55. Technik likvidácie jadrového odpadu
 56. Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni
 57. Technik prevádzky plynárenských zariadení
 58. Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
 59. Technik prípravy a realizácie investícií
 60. Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve
 61. Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 62. Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
 63. Technik správy elektrickej siete
 64. Technik systémov zberu dát v energetike
 65. Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
 66. Technik telemetrie
 67. Technik údržby energetických a plynárenských zariadení
 68. Vedecký a pedagogický pracovník v energetike a plynárenstve

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.