Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre energetiku, plyn a elektrinu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Analytik vysokotlakovej siete v plynárenstve
 2. Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie
 3. Dispečer v plynárenskom priemysle
 4. Dispečer v teplárni
 5. Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
 6. Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
 7. Elektromontér a opravár elektrického vedenia
 8. Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov
 9. Elektromontér trakčnej siete
 10. Energetický audítor
 11. Energetik technológ
 12. Hydraulik v plynárenstve
 13. Inžinier riadenia jadrovej bezpečnosti
 14. Konštruktér neštandardných meracích systémov
 15. Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni
 16. Kvalitár, kontrolór v energetike
 17. Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
 18. Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
 19. Montér potrubár v plynárenstve
 20. Odpočtár meracích systémov
 21. Operátor parného stroja a kotla (kurič)
 22. Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne
 23. Operátor riadiaceho centra fyzickej ochrany
 24. Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
 25. Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
 26. Prevádzkový laborant v teplárni
 27. Revízny technik elektrických zariadení
 28. Revízny technik plynových zariadení
 29. Revízny technik tlakových zariadení
 30. Revízny technik zdvíhacích zariadení
 31. Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
 32. Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
 33. Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
 34. Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v energetike a plynárenstve
 35. Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
 36. Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
 37. Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
 38. Špecialista energetik prípravy prevádzky
 39. Špecialista energetik projektant, konštruktér
 40. Špecialista energetik technického a technologického rozvoja
 41. Špecialista energetik technológ
 42. Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike
 43. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni
 44. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
 45. Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve
 46. Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
 47. Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
 48. Špecialista správy a údržby energetických zariadení
 49. Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení
 50. Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie
 51. Technický riaditeľ v energetike
 52. Technik alternatívnych zdrojov energie
 53. Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení
 54. Technik bezpečnostných meraní rádiometrie a spektrometrie
 55. Technik elektrickej stanice
 56. Technik energetických zariadení budov
 57. Technik energetik projektant, konštruktér
 58. Technik energetik vo výskume a vývoji
 59. Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
 60. Technik kogenerácie
 61. Technik kontroly kvality v energetike
 62. Technik likvidácie jadrového odpadu
 63. Technik montáží energetických zariadení
 64. Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni
 65. Technik podpory inžinieringu v energetike
 66. Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy
 67. Technik prevádzky plynárenských zariadení
 68. Technik prevádzky vodných elektrární
 69. Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
 70. Technik prípravy a realizácie investícií
 71. Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve
 72. Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 73. Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
 74. Technik správy elektrickej siete
 75. Technik systémov zberu dát v energetike
 76. Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
 77. Technik telemetrie
 78. Technik údržby energetických a plynárenských zariadení
 79. Vedecký a pedagogický pracovník v energetike a plynárenstve

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.