Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vedecký a pedagogický pracovník v energetike a plynárenstve

Vedecký a pedagogický pracovník v energetike a plynárenstveVedecký a pedagogický pracovník v energetike a plynárenstve má osvojené zručnosti a metódy vedeckého výskumu založené na kritickej analýze a syntéze, ovláda proces získavania nových vedeckých poznatkov pri uskutočňovaní základného a aplikovaného výskumu v oblasti energetiky a v plynárenstve. Koncipuje, konštruuje, realizuje a upravuje teórie, sofistikované metódy a postupy vedy na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám v oblasti energetiky a plynárenstva. Poznatky vie tvorivo využiť na riešenie aplikačných, technologických a koncepčných projektov presahujúcich rámec inžinierskeho prístupu. Má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí z viacerých oblastí energetiky a plynárenstva, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblastiach priemyselnej elektrotechniky, silnoprúdovej elektrotechniky, elektroenergetiky, elektrotechnológií a materiálov, výkonovej elektroniky, hardvéru riadiacich systémov, meracej technik...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
500140/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENResearcher and pedagogue in energy and gas
Odporúčaná úroveň vzdelania
V ?
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151011
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
D35,M72,M74,P85
CPA 2015
D35,M72,M74,P85
Príslušnosť k povolaniu
2151011

Kompetencie

Zdravotná gramotnosť
7
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
8
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
8
metodika diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
8
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
8
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Elektronizácia dokumentov
8
moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
Systémy riadenia vzdelávania
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
projektovanie vzdelávania a vývoj kurikula
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
8
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metrológia fyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
elektromagnetické prechodné javy a elektromagnetická kompatibilita
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Nové typy materiálov v elektrotechnike
8
studený vzduch - chlad
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie vykurovania a chladenia v administratívnych a bytových komplexoch
8
stlačený vzduch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie vykurovania a chladenia v administratívnych a bytových komplexoch
8
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
8
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Využitie technológie AR pri pracovných a bezpečnostných aplikáciách v energetike
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
8
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
technológia blockchain na zápis, overovanie a ukladanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie blockchain pre využívanie batériového úložiska v elektromobiloch
Blockchain
Smart zariadenia a technológie
8
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Smart zariadenia a technológie
Využitie biodegradovateľných vysokonapäťových izolačných nanokvapalín
Nové typy materiálov v elektrotechnike
8
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
8
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie vykurovania a chladenia v administratívnych a bytových komplexoch
8
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Navrhovanie energetických sietí prostredníctvom LIM
Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
8
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie vykurovania a chladenia v administratívnych a bytových komplexoch
Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
8
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
8
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diagnostika a profylaktika vonkajších vysokonapäťových vedení pomocou dronov
8
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
8
softvér a hardvér testovacích zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diagnostika a profylaktika vonkajších vysokonapäťových vedení pomocou dronov
8
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Aplikácia umelej inteligencie v obchodovaní s elektrinou
8
výskumné metódy v oblasti elektrotechniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Aplikácia umelej inteligencie v obchodovaní s elektrinou
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie vykurovania a chladenia v administratívnych a bytových komplexoch
8
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
Využitie vodíka v energetike - skladovanie
Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
8
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
energetické možnosti veľkokapacitných batérií a ich vplyv na stabilitu siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Batériové systémy veľkej kapacity
Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
8
formy smart meteringu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
technické problémy prevádzky elektrizačných sústav v rámci ENTSO-E
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
8
elektrizačná sústava
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Navrhovanie energetických sietí prostredníctvom LIM
8
stabilita elektrizačnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
8
vlnové procesy na elektrických vedeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
8
problémy racionalizácie spotreby elektrickej energie a plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
8
informačné a riadiace systémy v energetike a plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Vplyv nasadenia internetu vecí na riadenie a správanie sa spotrebiteľov elektriny a plynu
8
liberalizácia trhu s elektrinou
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aplikácia umelej inteligencie v obchodovaní s elektrinou
8
pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
8
možnosti implementácie nových vodíkových technológií do súčasných energetických sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
Využitie vodíka v energetike - skladovanie
Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
8
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v postupoch implementácie projektov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
orientácia v technických výkresoch a schémach energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
8
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
8
spolupráca na príprave návrhov na výstavbu, údržbu a využitie infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a návrhov na vytváranie efektívnych riešiteľských a realizačných zoskupení hospodárskej a výskumnej sféry v rámci Slovenskej republiky a s medzinárodnými subjektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
navrhovanie aplikácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie vykurovania a chladenia v administratívnych a bytových komplexoch
8
práca s kurikulami formálneho vzdelávacieho systému
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
8
definovanie cieľov vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
8
rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
8
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Online interná a externá komunikácia
8
stanovovanie technických, ekonomických a organizačných podmienok na pripájanie z elektrických sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Prognózovanie a plánovanie prevádzky distribučných sietí pomocou nástrojov umelej inteligencie
8
posúdenie vplyvu veľkokapacitných batériových úložísk
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
8
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
8
meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
vykonávanie technických skúšok technológií v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
8
analýza vývoja a implementácie nových vodíkových technológií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
Využitie vodíka v energetike - skladovanie
Preprava a distribúcia vodíka plynárenskými potrubnými systémami
8
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Vplyv nasadenia internetu vecí na riadenie a správanie sa spotrebiteľov elektriny a plynu
8
riešenie výskumných a vývojových úloh a projektov zameraných na inováciu a realizáciu procesov a technológií v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Navrhovanie energetických sietí prostredníctvom LIM
8
riešenie výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
Využitie biodegradovateľných vysokonapäťových izolačných nanokvapalín
Nové typy materiálov v elektrotechnike
8
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja, výskumu a projektovania v oblasti elektrotechniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
8
spracovávanie výsledkov jednotlivých výskumov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
inštalovanie veľkokapacitných batérií a ich pripájanie do distribučných sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
8
implementácia a využívanie systémov založených na princípoch smart metering a smart grid
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
riadenie spotreby energií v reálnom čase na báze smart meteringu vzhľadom na jej optimalizáciu a efektívnosť využívania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
Aplikácia umelej inteligencie v obchodovaní s elektrinou
8
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Využitie technológie AR pri pracovných a bezpečnostných aplikáciách v energetike
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
Virtuálna realita vo vzdelávaní
8
využívanie technológie blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie blockchain pre využívanie batériového úložiska v elektromobiloch
Blockchain
8
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diagnostika a profylaktika vonkajších vysokonapäťových vedení pomocou dronov
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.