Tajný agent prieskumu (mystery shopper)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.