Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia spoločného stravovania

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.