Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.