Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.