Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov

Sektorová rada pre potravinárstvo

Vnútorná strategická analýza sektora 

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Moderné, konkurencieschopné priemyselné odvetvie, ponúkajúce kvalitné, inovatívne výrobky so zníženým dopadom priemyselnej výroby na životné prostredie.

„Potraviny sa týkajú každého jedného obyvateľa Slovenskej republiky a sú nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Potravina nie je len nevyhnutnosť na prežitie ľudstva, ale je zároveň stmeľujúcim aspektom spoločnosti, či už pri spoločnom stolovaní v rámci rodiny, alebo kolektívu v práci.

V rámci Európskej únie, za účelom zabezpečenia bezpečných potravín pre 500 miliónov spotrebiteľov, je potravinárske odvetvie najväčším spracovateľským odvetvím. Jeho podiel v rámci spracovateľského odvetvia (15,2 %) je vyšší ako automobilový priemysel (14,1 %), či výroba strojov a zariadení (9 %). Podiel potravinárskeho priemyslu EÚ na hrubej pridanej hodnote predstavuje 2,1 %. Potravinársky priemysel je zároveň jedným z najväčších zamestnávateľov s počtom zamestnancov 4,51 miliónov, pričom až 48,1 % tržieb potravinárskeho odvetvia tvoria malé a stredné podniky. Potravinársky priemysel je rovnako najväčším spracovateľským odvetvím vo vyše polovici členských štátov Európskej únie[1].

V poslednej dobe, v súvislosti s mnohými potravinovými škandálmi, hrozbami (africký mor ošípaných), zvyšujúcim sa záujmom o ochranu životného prostredia, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, čoraz viac rezonuje otázka lokálnej výroby potravín, otázka sebestačnosti v kľúčových potravinárskych odvetviach a spracovanie na Slovensku dopestovaných a dochovaných surovín lokálnymi potravinárskymi prevádzkami. Slovenská republika zďaleka nevyužíva vysoký potenciál potravinárskeho priemyslu, ako je tomu vo vyše polovici štátov Európskej únie. V roku 2018 predstavovali tržby potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike 4,42 mld. eur. Podiel výroby potravín, nápojov a tabakových výrobkov na hrubej pridanej hodnote prestavoval v roku 2017 hodnotu 0,91 %[2].

Slovensko je v hrubej produkcii potravín nápojov a tabakových výrobkov na chvoste krajín Európskej únie. Oproti roku 2015 došlo k zásadnému zníženiu výroby potravín a nápojov o 0,735 mld. eur. Na druhej strane výpadok produkcie nahradil dovoz potravinárskych výrobkov, ktorý oproti roku 2015 narástol o 1,216 mld. eur[3]“.


[1] FoodDrink Europe. Data and Trends 2018. Zdroj: www.fooddrinkeurope.eu

[2] Potravinárska komora Slovenska. Strategické priority na rozvoj výroby potravín v SR 2019

[3] Eurostat. Vypracoval NPPC-VÚEPP. Zdroj: Zelená správa 2018


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.