Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Vnútorná strategická analýza

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Hutníctvo patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu, v ktorom sa z rúd a koncentrátov rudných minerálov vyrábajú kovy, ich zliatiny, rôzne hutnícke polotovary a výrobky. Rozoznávame hutníctvo železa a ocele (v minulosti aj čierna metalurgia) a hutníctvo neželezných kovov (metalurgia farebných kovov), ktoré sa zaoberá výrobou všetkých ostatných kovov, napr. hliníka, medi, olova, zinku, niklu, cínu a pod. Kovy sa vyrábajú z rúd, resp. koncentrátov tepelnými/termickými pochodmi (pyrometalurgia), postupmi za mokra/lúhovaním (hydrometalurgia) alebo aplikáciou elektrického prúdu pri získavaní kovu z roztoku alebo taveniny (elektrometalurgia). Podľa miery finalizácie výrobku sa hutníctvo delí na výrobu surových kovov (napr. surové železo), rafináciu (napr. oceľ, elektrolytická/katódová meď), výrobu polotovarov tvárnením kovov za tepla alebo studena a výrobu odliatkov z kovov a ich zliatin.

Hutníctvo na Slovensku, ale aj v ostatných členských štátoch Európskej únie je povinné dodržiavať prísne ekologické požiadavky vyplývajúce z príslušných nariadení Európskej komisie, ktoré majú za následok vysoké investičné a prevádzkové náklady do výrobných zariadení a technológií, čo má za následok konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s producentmi v iných štátoch, ktorí nie sú pri hutníckej výrobe viazaní EÚ normami týkajúcimi sa emisií, resp. množstva a kvality odpadových plynov, kvality odpadových vôd, ako aj kvality pracovného prostredia v hutníckej prevádzke.

Sektor hutníctva, zlievarenstva, kováčstva sa vyznačuje vysokou mierou vnútro-sektorovej spotreby, nakoľko najmä v metalurgii sú výstupné produkty často využívané ako vstupy v ďalších výrobných prevádzkach. Napríklad na výrobu ocele sa využíva železo, z ktorého sú odstraňované prebytočný uhlík, fosfor, síra a obohacuje sa o molybdén, mangán, nikel, chróm, vanád, kremík a iné prvky podľa požiadaviek na výsledné vlastnosti. Priamo v sektore sa spotrebuje približne jedna tretina produkcie.

Výrobné procesy sú značne náročné na dodávky surovín zo sektora ťažby a úpravy surovín, (železné rudy a rudy neželezných kovov, uhlie, zemný plyn). Objemové a hmotnostné kvantá spotrebovaných surovín, ako aj hotových výrobkov sektora, kladú vysoké požiadavky aj na výkony sektora dopravy a logistiky. Celé odvetvie sa zaraďuje medzi priemyselné odvetvia s vysokou spotrebou materiálov a energií. Viac ako polovica materiálového vstupu sa stáva výstupom vo forme odpadových plynov a tuhých odpadov – vedľajších produktov.

Elektrometalurgické procesy výroby a rafinácie kovov, napr. výroba hliníka, resp. rafinácia medi, s použitím elektrického prúdu zase vyžadujú veľkokapacitné dodávky zo sektora energetiky.

Hlavným poslaním sektora hutníctva, zlievarenstva, kováčstva je výroba surového železa a ocele, neželezných kovov a zliatin zo všetkých druhov kovov. Na túto prvotnú výrobu kovov ďalej nadväzuje výroba plochých valcovaných výrobkov, plechov, rúr, rúrok, dutých a plných profilov, odliatkov a ostatných kovových výrobkov aplikáciou procesov valcovania, ťahania, lisovania, kovania, pretláčania, odlievania a postupov práškovej metalurgie.

Výroba a spracovanie kovov patrí k jedným z najdôležitejších segmentov hospodárstva Slovenskej republiky. Z hľadiska zamestnanosti a produkcie sa radí medzi najvýznamnejšie odvetvia priemyselnej výroby. Efektívne zabezpečuje kvalitné vstupné materiály pre ich ďalšie zhodnotenie v ekonomike Slovenskej republiky, ktorá je postavená z výraznej časti na strojárskych výrobách, kde na vstupe dominujú kovové materiály. Vyrába kľúčové medziprodukty ďalšieho spracovania kovov a výroby kovových konštrukcií, resp. ich zhodnotenia v strojárskej produkcii a pri výrobe automobilov, ako najvýznamnejšom odvetví priemyselnej výroby na Slovensku.

Najvýznamnejšími odberateľmi produktov sektora sú strojárstvo, reprezentované hlavne automobilovým priemyslom, ďalej stavebníctvo, energetika, baníctvo, ale aj chémia a zdravotníctvo, ktoré vo výrobe taktiež využívajú kovy, výrobky z kovov a ich zliatin ako sú oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, meď, olovo, zinok, nikel, titán a pod.

Tento sektor sa veľmi významne podieľa na uplatňovaní výsledkov výskumu a vývoja v praxi, najmä v oblasti vývoja nových materiálov a podieľa sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja vrátane školstva, zdravotníctva, kultúry a športu. Toto odvetvie má významný podiel na exporte Slovenskej republiky.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.