Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Umývač okien výškových budov

Umývač okien výškových budovUmývač okien výškových budov čistí a umýva okná a ich príslušenstvo vo výškach, pomocou napr. horolezeckej techniky a prácu môže vykonávať len vtedy, ak sú vhodné poveternostné podmienky. Táto profesia patrí medzi vysoko rizkové z hľadiska možnej újmy na zdraví či straty života. Predpokladá schopnosť fyzickej a psychickej odolnosti umývača, ovládanie technológie tejto práce, efektívne využívanie moderného špeciálneho vybavenia a náradia, používanie všetkých potrebných osobných či kolektívnych ochranných prostriedkov, špeciálnej techniky na výstup a zostup po lane s priebežným istením na poistnom lane s použitím technických pomôcok so samo-uzamykacím systémom, ako aj vybrané lezecké techniky vhodne aplikované pre prístup po lane a záchranné a evakuačné techniky. Umývač okien výškových budov využíva špeciálne ľahké, vodoodpudivé obleky, bezpečnostné postroje s rôznymi viazaniami nástrojov, pogumované rukavice, ľahkú, pohodlnú a mäkkú obuv. Pri práci sa riadi predpismi o BOZP. V súla...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
9782/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista na práce vo výškach a na údržbu čistoty budov a umývanie okien
SKVýškový špecialista - umývač okien
Odporúčaná úroveň vzdelania
D ?
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Poznámka: Pri výkone povolania Umývač okien výškových budov musia byť dodržané požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády Slovesnkej republiky č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a takisto sa musia dodržiavať požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP, ktorý je inovovaný pod č. 118/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Osvedčenie/preukaz na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Po úspešnom absolvovaní kurzu bude záujemcovi vydaný doklad obsluhy pohyblivých pracovných plošín. Na prácu v zahraničí sa vydáva doklad na obsluhu pracovných plošín v EU verzii podľa STN EN 280+A2. Školenie sa opakuje raz ročne v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7119
SK ISCO-08
7119999
ESCO
2137
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7119999

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické čistiace prípravky, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Novelizované Nariadenie Komisie č. 907/2006 o detergentoch sa týka implementácie niektorých jeho ustanovení v SR, ktoré zohľadňuje zákon č. 308/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. Nariadenie uvádza Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok, vhodných na používanie (v SR zoznam stanovuje predpis Ministerstva hospodárstva SR).
Perspektíva: Aktuálna
2
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
2
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
2
konštrukcie na zvyšovanie pracoviska
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rebrík, zábradlie, lešenie atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
vlastnosti závesnej motorovej lávky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy čistenia povrchu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pozná vlastnosti a využíva možnosti čistenia rôznych povrchov napr. zo skla, kovu, dreva, plastu, betónu, a pod. s použitím vhodných pracovných pomôcok a detergentov bez ohrozenia zdravia a životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovné náradie a pomôcky na čistenie okien výškových budov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pozná moderné špeciálne vybavenie a náradie, nutné osobné či kolektívne ochranné prostriedky, špeciálnu techniku potrebnú na výstup a zostup. Používa bezpečnostné postroje s rôznymi viazaniami nástrojov, používa vhodné detergenty s ohľadom na konkrétne podmienky.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy lán
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Laná s priebežným istením na poistnom lane s použitím technických pomôcok so samo uzamykacím systémom, laná polyamidové (PAD), laná dynamické, laná statické (typ A, B).
Perspektíva: Aktuálna
2
záchranné a evakuačné techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výškové práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Výškové práce v súvislosti s umývaním fasády a okien.
Perspektíva: Aktuálna
2
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pogumované rukavice, vodoodpudivé oblečenie, ochranné okuliare, mäkká bezpečná obuv, bezpečnostné postroje s rôznymi viazaniami nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Absolvovanie a znalosť príslušných legislatívnych noriem.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
výber čistiacich prostriedkov a pracovných pomôcok
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
komunikácia s objednávateľom služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zriaďovanie bezpečných kotviacich bodov pre lanové techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Bezpečne zvláda prácu vo výškach na lanách.
Perspektíva: Aktuálna
2
upevňovanie lán
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovláda techniky upevňovania lán, napr. pomocou uzlovania.
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie fasády
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Používa čistiace prostriedky a správne postupy pri čistení fasád na báze skleneného vlákna, plastu, kovu.
Perspektíva: Aktuálna
2
pohyb a práca vo výškach na lanách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovláda techniky lezenia, ukotvenia lán, používa špeciálne ochranné prostriedky, napr. zraku, hlavy, rúk, dýchacích ciest, zachytávače a tlmiče pádu, karabíny, kotvenia, atď., vhodné pracovné oblečenie a bezpečnú obuv, dbá na hygienu práce a bezpečnosť pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie sklených plôch
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Používa vhodné čistiace prostriedky a správne technické postupy pri čistení sklených plôch.
Perspektíva: Aktuálna
2
odstraňovanie námraz z výškových objektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava pracoviska v rámci umývania okien
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
2
doprava materiálov a pracovných pomôcok do neprístupných miest a na výškové objekty
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využitie digitalizácie dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Elektronizácia dokumentov
2
obsluha technických zariadení na výstup a zostup
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovláda obslužné techniky viacerých zariadení, slúžiacich na výstup a zostup.
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie záchranných a evakuačných prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
osobné/kolektívne zabezpečenie ochrany proti pádu z výšky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikuje záchranné a evakuačné techniky.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.