Strojársky technik automatizácie

Strojársky technik automatizácieStrojársky technik automatizácie obsluhuje, programuje a udržiava automatizované linky, robotizované pracoviská a zariadenia s automatizovanou manipuláciou. Vykonáva odborné činnosti pri inštalácii automatizovaných liniek a pracovísk doplnených o prvok kolaboratívneho robota (nových a jestvujúcich), pri ich prevádzke, opravách a údržbe. Uvádza pracovisko do chodu, programuje, realizuje úpravy a zmeny programov. Je zodpovedný za správne parametrovanie zariadení vzhľadom na požadovanú kvalitu výroby. Obsluhuje diagnostické pomôcky. Programuje jednotlivé časti a komponenty liniek a synchronizuje ich do funkčného celku. Vykonáva preventívnu a prediktívnu údržbu aj s využitím vzdialeného prístupu (remote work)....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
9632/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKŠpecialista automatizácie
SKTechnik automatizácie
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3115
SK ISCO-08
3115002
ESCO
1257
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30,C33,M71
CPA 2015
C25,C28,C29,C30,C33,M71
Príslušnosť k povolaniu
3115002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy senzorickej techniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyhodnocovania spôsobilosti strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostické metódy v automatizačnej technike
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
regulačná a automatizačná technika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy monitorovania automatizovaného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy Industry 4.0 v automatizácii
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosti princípov Industry 4.0 v automatizačnej technike (vzdialená diagnostika zariadení - remote work).
Perspektíva: Budúca
4
postupy prediktívnej a korektívnej údržby automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosti a postupy z prediktívnej a korektívnej údržby automatizovaných zariadení, vzdialený prístup, plánovanie údržby zariadení. Možnosti využitia umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch, vyhľadávanie príčin a navrhovanie efektívneho spôsobu opravy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využitie vzdialeného prístupu k automatizovanému zariadeniu na meranie, diagnostiku a odstraňovanie závad na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosti a postupy z prediktívnej a korektívnej údržby automatizovaných zariadení. Vedieť ako sa možno na diaľku pripojiť k automatizovanému zariadeniu a vedieť týmto spôsobom zrealizovať meranie, diagnostiku a odstránenie závady. Možnosti využitia umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
4
diagnostika porúch a závad na základe využitia rôznych metód riešenia problémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vedieť používať metódy riešenia problémov na diagnostiku porúch, závad a anomálií (PDCA...).
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie technologických inovácií priemyslu 4.0
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Znalosti princípov Industry 4.0 v automatizačnej technike (vzdialená diagnostika zariadení - remote work).
Perspektíva: Budúca
4
tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavenie automatizovaného zariadenia do nulového bodu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavenie uchopovadiel a manipulačných členov na správny chod automatizovaného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie úprav a korekcií automatizovaných zariadení pri zmene obrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
korekcie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oprava a údržba automatizovaných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.