Strojársky špecialista automatizácie

Strojársky špecialista automatizácieStrojársky špecialista automatizácie navrhuje, projektuje, optimalizuje a programuje automatizované výrobné linky, robotizované a automatizované pracoviská. Strojársky špecialista automatizácie vykonáva odborné a zložité činnosti pri navrhovaní, projektovaní a inštalácii automatizovaných liniek a pracovísk, pri ich prevádzke, opravách a údržbe. Je schopný pracovisko uviesť do chodu, programovať, realizovať úpravy a zmeny programov. Navrhuje použitie diagnostických pomôcok, navrhuje bezdemontážne aj demontážne postupy diagnostiky. Obsluhuje diagnostické pomôcky a navrhuje diagnostické postupy na diaľku - bez fyzickej prítomnosti pri zariadení. Programuje jednotlivé časti a komponenty liniek a synchronizuje ich do funkčného celku....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
9631/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKAutomatizér výrobných liniek
SKŠpecialista automatizácie
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Minimálne 1 ročná prax udržby automatizovaných/robotizovaných liniek.
ISCO-08
2144
SK ISCO-08
2144004
ESCO
427
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30,C33,M71
CPA 2015
C25,C28,C29,C30,C33,M71
Príslušnosť k povolaniu
2144004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy senzorickej techniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy navrhovania pneumatických, hydraulických a servo systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania spôsobilosti strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy v automatizačnej technike
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
regulačná a automatizačná technika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy monitorovania automatizovaného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy Industry 4.0 v automatizácii
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosti princípov Industry 4.0 v automatizačnej technike (vzdialená diagnostika zariadení - remote work)
Perspektíva: Budúca
7
postupy prediktívnej a korektívnej údržby automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosti a postupy z prediktívnej a korektívnej údržby automatizovaných zariadení, vzdialený prístup, plánovanie údržby zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh a realizácia monitorovania funkcie automatizovaného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostikovanie porúch, vyhľadávanie príčin a navrhovanie efektívneho spôsobu opravy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie vzdialeného prístupu k automatizovanému zariadeniu na meranie, diagnostiku a odstraňovanie závad na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vedieť ako sa možno na diaľku pripojiť k automatizovanému zariadeniu a vedieť týmto spôsobom zrealizovať meranie, diagnostiku a odstránenie závady.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika porúch a závad na základe využitia rôznych metód riešenia problémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vedieť používať metódy riešenia problémov na diagnostiku porúch, závad a anomálií (PDCA...)
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
montáž automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavenie automatizovaného zariadenia do nulového bodu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavenie uchopovadiel a manipulačných členov na správny chod automatizovaného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie úprav a korekcií automatizovaných zariadení pri zmene obrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oprava a údržba automatizovaných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.