Montér lán a zdvíhacích zariadení

Montér lán a zdvíhacích zariadeníMontér lán a zdvíhacích zariadení opravuje, rekonštruuje a montuje zdvíhacie zariadenia, odborne riadi práce zúčastnených pracovníkov pri ich opravách, rekonštrukciách alebo montážach a vykonáva prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia uskutočnenej výmenou opotrebovaných častí za nové (s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení) po ukončení opravy. Montér lán a zdvíhacích zariadení tiež montuje vyhradené technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
9630/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMontážny pracovník lán a zdvíhacích zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o absolvovaní pravidelného preškolenia na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 3) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
7215
SK ISCO-08
7215000
ESCO
2199
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
7215000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: pneumatika
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vytváranie infraštruktúry IoT internetu vecí/IIoT priemyselného internetu vecí
3
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické meracie prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
jednotlivé časti výťahov a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby diagnostiky, opráv, údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prídavné materiály na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Nové trendy v strojárstve
4
všeobecné pojmy v oblasti zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovacie zariadenie zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy údržby žeriavu a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatická montáž pomocou robotov
4
bezpečnostné požiadavky pri prevádzke zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
4
bezpečnostné a istiace prvky pri zdvíhacích zariadeniach
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vytváranie infraštruktúry IoT internetu vecí/IIoT priemyselného internetu vecí
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v konštrukcii výťahu
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických výkresoch a schémach zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo všeobecných pojmoch v oblasti zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce pri montáži a demontáži rôznych druhov lešení, motorových šplhacích plošín, hrebeňových a lanových výťahov a ochranných ohradení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola realizovanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja alebo zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
revízia a kontrola bezpečnostných a istiacich prvkov na zdvíhacích zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch zabezpečovacích prvkov zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch výťahov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vytváranie infraštruktúry IoT internetu vecí/IIoT priemyselného internetu vecí
3
kladenie elektrických káblov, montáž, rekonštrukcia a zapájanie elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výmena jednoduchých súčastí prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
4
zostavovanie a montáž výťahov, vrátane ich elektrických a elektronických častí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, montáž a demontáž dielov plechových výrobkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Automatická montáž pomocou robotov
4
zváranie elektrickým oblúkom a plameňom
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavba, montáž a demontáž šplhacích plošín, výťahov a pojazdných lešení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a údržba elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.