Programátor CNC strojov

Programátor CNC strojovProgramátor CNC strojov vypracúva nové programy pre výrobky a výrobu vzoriek, vykonáva opravy programov a výkresovej dokumentácie. Spolupracuje na plynulom chode výroby vrátane úzkej spolupráce s technológom pri stanovení polotovarov, strojov, náradia, meradiel a rezných parametrov. Programátor CNC strojov vypracúva odchýlky od platnej výkresovej dokumentácie, vykonáva kontroly technologických režimov, sleduje a zavádza inovácie v oblasti programovania. Eviduje a spracováva odladené programy, sťahuje ich na server a následne nahráva do jednotlivých strojov. Participuje na riešení problémov a uplatňovaní racionalizácie v predvýrobnej a výrobnej činnosti a zavádzaní pokrokových technológii za účelom zvyšovania kvality a znižovania nákladov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
9627/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKTechnológ CNC strojov
SKProgramátor CNC strojov
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3115
SK ISCO-08
3115006
ESCO
935
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28
CPA 2015
C24,C25,C28
Príslušnosť k povolaniu
3115006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy change managementu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadiace štruktúry daného programovacieho jazyka
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a metódy archivácie, zálohovania a obnovy databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zobrazenie reálnosti výroby obrobku pri jednotlivých krokoch programovania.
Perspektíva: Budúca
5
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosť niektorého z programov na modelovanie/kreslenie.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Číslicovo riadené stroje.
Perspektíva: Aktuálna
5
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nové materiály a zrýchľovanie časov obrábania.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Strojárstvo.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Znalosť trieskového obrábania a technológie.
Perspektíva: Aktuálna
5
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Strojné obrábanie kovov.
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
strojárska aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy a normy kontroly v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby využitia CNC strojov v spojení s 3D tlačou
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
5
proces PPAP
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Production part approval process.
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a metódy preventívnej údržby strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii číslicovo riadených strojov, zariadení a komplexov a automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia princípov PPAP
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Production part approval process.
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola odladených výrobných programov, porovnávanie parametrov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie systémov zálohovania dát a ich zabezpečenie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nastavovacie plány a programy vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
5
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nové materiály a zrýchľovanie časov obrábania.
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba nových programov na CNC stroje
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
úpravy programovacieho kódu pri overovaní funkčnosti vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vytváranie popisu príslušného programového kódu, vkladanie značiek a vysvetliviek pre programy v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
oprava programov pre CNC stroje
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Z dôvodov nepredpokladaných zmien vo výrobe - zmena technológie, dokumentácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
modifikácia programov pre CNC výrobné stroje
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Sústruhy, vyvrtávačky, frézky, hobľovačky, obrážačky, preťahovačky a iné výrobné stroje.
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zobrazovanie reálnosti výroby obrobku pri jednotlivých krokoch programovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovaná a preventívna údržba strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
3D tlač kovových dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obsluha CNC sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využitie CNC strojov v spojení s 3D tlačou
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Programovanie CNC strojov v spojení s 3D tlačou kovov. 3D tlač kovov a obrábanie komplexných geometrií v jednom zariadení.
Perspektíva: Budúca
5
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Konštruovanie v CAD systémoch.
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia princípov change managementu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.