Technik výroby sklených a minerálnych materiálov

Technik výroby sklených a minerálnych materiálovTechnik výroby sklených a/alebo minerálnych materiálov riadi technické operácie vo výrobe. Usmerňuje dodržiavanie technických požiadaviek a postupov pre vyrábaný výrobok. Je odborným garantom plnenia predpísaných technických vlastností výrobku v celom procese výroby v zmysle technológie a ISO noriem, alebo požiadaviek zákazníka. Dohliada na plynulosť a rovnomernosť výroby z hľadiska optimalizácie technických procesov/požiadaviek na výrobok. Spolupracuje s manažérom výroby a kvality pri dosahovaní technických parametrov výroby/výrobku. Kontroluje technické zabezpečenie výroby, dohliada na výrobných pracovníkov pri nábehu výroby nových výrobkov. Vedie technickú výrobnú dokumentáciu, jej zmenové konania a zabezpečuje distribúciu aktuálnej technickej dokumentácie výrobku a dodržiavanie predpisov o nakladaní/využití odpadu. Zaisťuje odber vzoriek na meranie technických parametrov materiálov/výrobkov. Dohliada na technický stav výrobku/výroby, hodnotí efektivitu pracovných a strojných č...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
9605/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 18 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119013
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
3119013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia ťahania skleného vlákna
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technologické procesy ťahaného skleného vlákna.
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Základné druhy surovín a komponentov na výrobu sklených a minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
sklené a minerálne materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Tepelno-izolačné a nehorľavé vlastnosti sklených a minerálnych materiálov a ich aplikačné použitie v stavebnom sektore, fyzikálne, chemické a protipožiarne vlastnosti sklených a minerálnych materiálov a výrobkov z nich.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania minerálneho vlákna
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia výroby minerálneho vlákna z čadičovej rudy.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Procesy, ich rozdiely a špecifikácie vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologická, prevádzková a výrobná dokumentácia vo výrobe sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Základné vlastnosti a procesy výroby skleného vlákna. Technológia výroby skleného vlákna na aplikácie prenosu signálu optickým káblom v prenosovej technike.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické procesy výroby minerálnych vlákien
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane technologických procesov výroby sklených vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba sklenej a minerálnej vlny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia výroby sklenej a minerálnej vlny na tepelné, izolačné a stavebné aplikácie a na hydroponné pestovanie rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy odberu vzoriek na meranie kvalitatívnych parametrov vstupných surovín pri výrobe sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
stroje a zariadenia na úpravu surovín vo výrobe sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy riadenia a organizácie autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
servisná robotika vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
systémy riadenia kvality v oblasti výroby a spracovania nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Normy kvality ISO 9000 na stanovovanie kvality výroby sklených a/alebo minerálnych materiálov a výrobkov z nich.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vo výrobe sklených a minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné normy BOZP a PO pri výrobe sklených a minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie štúdii, koncepcií a prognóz rozvoja technických a technologických zariadení v nadväznosti na podnikateľské zámery a potreby prevádzok výroby sklených a minerálnych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie priebehu a väzieb činností a výrobných procesov v rámci optimalizácie procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie organizácie a technického zabezpečenia prísunu optimálneho množstva surovín, skleného a minerálneho materiálu a polotovarov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie systému kontroly kvality vo výrobe sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola a hodnotenie kvality vstupných surovín, samotného procesu výroby a finálnych výrobkov zo sklených a minerálnych vlákien/materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
implementácia prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
kontrola technologickej disciplíny a určovanie pracovných postupov podľa požiadaviek projektovej dokumentácie vo výrobe sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola nakladania s odpadmi vo výrobe sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie o ďalšom využití odpadu z výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie spotreby práce (chronometráž)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia nákupu surovín pre výrobu sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Evidencia nákupu, spotreby a odbytu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej a výrobnej dokumentácie vo výrobe sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zaznamenávanie zmluvných konaní a distribúcia dokumentácie do výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupráca s manažérom výroby a kvality pri dosahovaní technických parametrov výroby/výrobku a manažérom údržby pri zostavovaní plánov údržby pri výrobe sklených a/alebo minerálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia digitalizácie do procesu údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
aplikácia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
odber vzoriek na meranie kvalitatívnych parametrov sklených a/alebo minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a výroby sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
obsluha programov využívaných na úpravu surovín a výrobu sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
využívanie nanotechnológie pri úprave surovín a výrobe sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
riadenie priebehu a nadväzností výroby sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Stanovovanie a kontrola výrobných plánov s technológom a/alebo manažérom výroby. Zostavovanie operatívnych plánov výroby vrátane riadenia plynulosti dodávok a odbytu. Stanovovanie a kontrola výrobných plánov s technológom a/alebo manažérom výroby. Zostavovanie operatívnych plánov výroby, vrátane riadenia plynulosti dodávok a odbytu.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie technologických postupov a technických podmienok
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie postupov a podmienok v celom rozsahu výroby spojené s riadením výrobnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie certifikácie sklených a/alebo minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Iniciovanie certifikácie materiálu/polotovaru/výrobku pred nábehom výroby nových sklených a/alebo minerálnych materiálov/polotovarov/výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
logisticko - organizačné riadenie výroby sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe, riadenie zmien v technológii a logistike výrobných postupov a procesov.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.