Spracovateľ čaju

Spracovateľ čajuSpracovateľ čaju spracováva čajovník, byliny, ovocie a ďalšie suroviny na výrobu čaju. Podieľa sa na spracovaní surovín, na balení, označovaní, uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Kontroluje teplotu, podmienky sušenia a ďalšie procesy pri spracovávaní surovín na výrobu čaju, ktoré majú vplyv na finálnu kvalitu hotového produktu. Obsluhuje stroje a zariadenia využívané na spracovanie čaju v jednotlivých krokoch technologického procesu výroby a vykonáva aj sanitáciu pracoviska a jednotlivých zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
9461/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVýrobca čaju
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
7514
SK ISCO-08
7514006
ESCO
2713
SK NACE Rev. 2
C10,C11
CPA 2015
C10,C11
Príslušnosť k povolaniu
7514006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rozpoznávanie častí rastlín (kvety, stonky, listy, korene, plody, semená) v čerstvom stave a po usušení.
Perspektíva: Aktuálna
3
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Fyziológia rastlín, rozlišovanie podobných rastlín, poznanie štádií zberu.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vplyv skladovania bylín, ovocia a ďalších surovín na spracovanie, prípravu a kvalitu čaju.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zariadenia na spracovanie liečivých bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju.
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizované riadenie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane bezpečnosti v procese výroby čajov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby čajov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
spôsoby mletia a preosievania
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vysušených liečivých rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy čajov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby čajov.
Perspektíva: Aktuálna
3
receptúry na prípravu rôznych druhov čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy a procesy na výrobu bylinných a ovocných čajov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy kontroly kvality surovín a čajov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie a postupy spracovania kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
technologické a ekonomické výpočty, výrobná dokumentácia pri spracovaní kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo potravinárskych surovín na výrobu kávy a čaju
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie technologických postupov pri výrobe kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie receptúr na prípravu rôznych druhov kávy a čaju
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
kontrola teploty a podmienok sušenia bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie, triedenie, príprava, kontrola a spracovanie vstupných surovín na výrobu čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania technologických postupov, procesov, noriem a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Pri výrobe čaju.
Perspektíva: Aktuálna
3
senzorické posudzovanie kvality surovín a hotových potravinárskych výrobkov podľa predpísaných štandardov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
príjem a kontrola surovín na výrobu a spracovanie kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
potravinárske výpočty spotreby surovín na výrobu kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane vedenia technickej dokumentácie o výrobe čajov.
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a skladovanie bylín, ovocia a ďalších surovín pri výrobe čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane správneho zaobchádzania s liečivými rastlinami a ich skladovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
balenie, označovanie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Čajov.
Perspektíva: Aktuálna
3
správne uloženie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Narábanie s odpadom vzniknutým pri výrobe čaju.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha jednoduchých strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia na spracovanie bylín, ovocia, ďalších surovín na čaj.
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie a výroba kávy a čaju podľa technologického postupu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Telo ako pracovný prostriedok
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.