Montážny pracovník drevených konštrukcií

Montážny pracovník drevených konštrukciíMontážny pracovník drevených konštrukcií vyrába, montuje a opravuje drevené konštrukcie a drevené stavby (napr. nosníky, panely, rámy, oblúky, krovy, steny, stavebno-stolárske výrobky a pod.).
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
9353/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKDrevostavbár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8219
SK ISCO-08
8219005
ESCO
2806
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
8219005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy hydrotermickej úpravy a ochrany reziva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a polotovary používané na výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy materiálov, ich vlastnosti a použitie. Spojovacie, kotviace a upevňovacie prostriedky a ich použitie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
3
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy, materiály, použitie, spôsoby nanášania.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy opracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy ručného a strojového opracovania dreva (rezanie, hobľovanie, frézovanie, ohýbanie, brúsenie, vŕtanie, obsluha CNC strojov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Drevené zvislé konštrukcie ako steny, priečky, deliace steny, schody a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3
strešné konštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Krovy, väzníky.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tesárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technologický postup zhotovenia tesárskych (drevených) konštrukcií vrátane tesárskych konštrukčných spojov a používaných spájacích prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
technická dokumentácia drevených konštrukcií budov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Čítanie výkresov šikmých striech a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
3
pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na výrobu a montáž drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy a ich použitie.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nakladanie s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch pre montáž a demontáž drevených konštrukcií budov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čítanie stavebných výkresov drevených konštrukcií budov a drevostavieb
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Digitalizácia vo výrobe
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri montáži drevených konštrukcií budov a drevostavieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nové technológie recyklácie dreva a materiálov na báze dreva v nadväznosti aj na nové technológie spracovania drevnej hmoty ako ekologickej a trvalo sa obnovujúcej suroviny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
meranie a orysovanie drevených prvkov konštrukcií budov a ich výroba/zhotovenie
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posudzovanie stavu podkladu pred nanášaním náterových hmôt na drevo, stanovenie spôsobu prípravy podkladu. Príprava, riedenie a miešanie náterových hmôt pred ich aplikáciou na drevo.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
2
spájanie drevených konštrukcií tesárskymi spojmi, drevenými a kovovými spojovacími, kotviacimi a upevňovacími prostriedkami
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3
montáž, demontáž, ošetrovanie a oprava drevených tesárskych konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3
nastavovanie, obsluha a údržba náradia, strojov a zariadení pri výrobe a montáži drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Nastavovanie a obsluha základných drevoobrábacích strojov a CNC zariadení pri výrobe drevených konštrukcií. Nastavovanie, obsluha a údržba elektrického ručného náradia pri montáži drevených konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
3
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.