Operátor impregnácie dreva

Operátor impregnácie drevaOperátor impregnácie dreva vykonáva technologický postup tlakovej a beztlakovej impregnácie dreva vhodnými prírodnými alebo chemickými látkami na účely ochrany dreva pred biologickými škodcami a abiotickými činiteľmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
9347/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOperátor impregnácie
ENImpregnation operator
DEImprägnierungsbetreiber
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka praxe závisí od spôsobu impregnácie (tlaková, beztlaková) a impregnačného zariadenia.
ISCO-08
8172
SK ISCO-08
8172003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
8172003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Zaobchádzanie s nebezpečnými chemikáliami.
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Prirodzená odolnosť drevín a ich vhodnosť pre impregnáciu.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hydrotermickej úpravy a ochrany reziva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Úprava a ochrana reziva.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania reziva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy týkajúce sa pracovania reziva trvanlivosti, požiarnej odolnosti a stability dreva a výrobkov z dreva. Normy a postupy manipulácie s impregnačnými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stroje: vákuovo-tlakový kotol, máčacie zariadenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie impregnácie reziva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologický postup tlakovej a beztlakovej impregnácie dreva
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v oblasti spracovania reziva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie spracovania drevených materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odpady.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady nakladania s odpadmi v zmysle aktuálneho znenia Zákona o odpadoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu vo výrobe nábytku a v drevárskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení technologických procesov, výstupná kontrola a vyhodnocovanie porúch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prevádzkyschopnosti strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a posúdenie kvality výrobku z dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie hodnôt a kontrola parametrov počas procesu impregnácie drevárskych materiálov a polotovarov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kontrola vstupných a výstupných drevárskych materiálov a polotovarov do impregnácie
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha chemických aparatúr a zariadení
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalitatívne skúšky materiálov, polotovarov a výrobkov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza procesu riadenia kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia vstupných a výstupných materiálov a polotovarov zo sušiarne a impregnácie
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri zabezpečovaní a plánovaní údržby strojov, zariadení a výrobných liniek pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchová úprava výrobkov z dreva morením, bielením, imitovaním, nanášaním tmelu, emailov a lakov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem a príprava chemických látok, materiálu a používaných surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kontrola vstupných a výstupných drevárskych materiálov a polotovarov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť, kontrola, nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení určených na impregnáciu drevárskych materiálov a polotovarov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie a sanitácia pracoviska, pracovné pomôcky a zariadenia podľa príslušných štandardných operačných postupov a pokynov nadriadeného za účelom predchádzania krížovej kontaminácie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odber vzoriek na laboratórne analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pomocné manipulačné práce v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a voľba impregnačných látok určených na impregnáciu
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
triedenie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správne uloženie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s bežným a nebezpečným odpadom v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov a zariadení na impregnáciu reziva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.