Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva

Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie drevaOperátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva komplexne riadi chod strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov. Posudzuje vhodnosť vstupnej suroviny pre proces dezintegrácie dreva a je schopný prispôsobiť parametre zariadenia, ktoré obsluhuje, vlastnostiam suroviny tak, aby sa dosiahla plynulosť procesu a optimálny výstupný produkt. Ovláda obsluhu strojov, vymieňa a správne manipuluje s reznými nástrojmi, ktoré sú používané v týchto zariadeniach. Uskutočňuje základné nastavenie zariadení. Je schopný posúdiť kvalitu výstupného produktu procesu – štiepky, triesky, vlákna.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
9345/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEHackerbediener
ENHacker operator
SKSekačkár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 1 mesiac.
Poznámka: Dĺžka praxe závisí od strojno-technologického zariadenia.
ISCO-08
8172
SK ISCO-08
8172002
ESCO
2741
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
8172002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posudzovanie materiálov na základe druhovej skladby a vlastností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Odborné vedomosti o strojoch a zariadeniach na sekanie, drvenie a mletie dreva a ich aplikácia v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Automatizácia a robotizácia
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Znalosti technologických postupov pri spracovaní drevených materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3
postup nastavovania, používania, údržby a opráv drevoobrábacích strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Odborné vedomosti a ich aplikácia v praxi - postupy nastavovania, používania a údržby strojov a zariadení. Okrem opravy strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Odborné posudzovanie drevných materiálov pri procese spracovania podľa noriem a štandardov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
metódy údržby a obsluhy strojov a zariadení v drevospracujúcom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Odborné vedomosti a ich aplikácia v praxi pri údržbe a obsluhe strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Aplikovanie v praxi znalosť druhov odpadov, ich vplyv na životné prostredie a dodržiavanie predpisov o nakladaní s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov a ich aplikácia v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie základných zásad a predpisov vo výrobnom procese.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Správna voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola technologických postupov a predpisov vo výrobnom procese.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
posudzovanie kvality a kontrola vstupných a výstupných drevených materiálov na sekanie, drvenie a mletie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vstupná a výstupná kontrola kvality drevených materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení podľa odporúčaní výrobcu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
separovanie, zhodnocovanie a likvidácia odpadu z drevospracujúcej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Separovanie, zhodnocovane a likvidácia odpadu podľa platných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
príprava drevených materiálov na sekanie, drvenie a mletie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava materiálov na technologické spracovanie napr. odstránenie PET pások, kovových pások, nečistôt a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie drevených materiálov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovanie drevených materiálov podľa technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Automatizácia a robotizácia
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3
obsluha strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha strojov a zariadení podľa pracovných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.