Kvalitár potravín a nápojov

Kvalitár potravín a nápojovKvalitár potravín a nápojov kontroluje dodržiavanie stanovených štandardov kvality a bezpečnosti vstupných surovín, medziproduktov a hotových výrobkov v procese potravinárskej výroby. Vykonáva odbery a rozbory skúšobných vzoriek, analyzuje odchýlky od stanovených štandardov kvality, vrátane bezpečnosti výrobkov. Vyhodnocuje výsledky monitorovania predpísaných parametrov technologických procesov a laboratórnych analýz vo všetkých fázach výrobného procesu (vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola kvality). Organizuje a vykonáva senzorické hodnotenie fázových a finálnych výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
8941/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKKontrolór kvality potravín a nápojov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Poznámka: Kvalitár potravín a nápojov musí postupovať v zmysle platnej legislatívy a v zmysle tzv. EHK noriem, ktoré definujú požiadavky napr. pre ovocie a zeleninu.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín podľa STN EN ISO 17024
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Je potrebné v prípade, ak pracovník nemá výučný list. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka praxe je dôležitá pre získanie schopností posudzovať potraviny (čerstvé ovocie, zeleninu) a nápoje.
ISCO-08
7515
SK ISCO-08
7515002
ESCO
2420
SK NACE Rev. 2
C10,C11
CPA 2015
C10,C11
Príslušnosť k povolaniu
7515002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórna technika a laboratórne postupy v mikrobiológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Pre hodnotenie kvality potravín je nevyhnutné poznať tak domáce ako aj medzinárodné štandardy kvality a bezpečnosti potravín.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby senzorickej analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hodnotenia nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy potravinárskeho tovaru
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy kvality, štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analytické metódy kontroly technologických procesov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady racionálnej výživy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
laboratórna technika a laboratórne postupy pri analýzach potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika odberov vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej praxe a systému HACCP – o analýze nebezpečenstva, analýze rizika, kritických kontrolných bodoch
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické požiadavky na posudzovanie surovín, potravín, polotovarov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné laboratórne stanovenia pri kontrole potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy hodnotenia potravín v čerstvom, spracovanom a konzervovanom stave, rozdiely technologických, hygienických mikrobiologických a fyzikálnochemických zmien a chýb potravín a výrobkov z nich
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Je potrebné poznať špecifiká senzorického hodnotenia jednotlivých potravín v rôznych stavoch a štádiách ako aj vedieť rozlíšiť rozdiely v kvalite a chyby, ktoré môžu vzniknúť z rôznych dôvodov a v rôznom stave potravín.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Týka sa napr. automatizácie výrobných procesov, procesov balenia, logistiky a predaja potravín.
Perspektíva: Budúca
4
senzometrické metódy pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Znalosti prístupov a uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet.
Perspektíva: Budúca
4
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
inovatívne systémy v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
ochranné princípy a možnosti využitia štruktúry blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. pri vysledovateľnosti potravín a pri označovaní potravín.
Perspektíva: Budúca
4
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. v potravinárskej výrobe, skladoch, logistike.
Perspektíva: Budúca
4
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základné a rozšírené znalosti - napr. zálohovanie údajov, ochrana databáz, ochrana softvéru.
Perspektíva: Budúca
4
princípy senzorickej techniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické a kontrolné zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v tovaroznalectve a v daných komoditách v potravinárskom priemysle
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
kontrola vybraných technologických krokov výroby potravín na základe senzorickej analýzy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Kontrolovanie technologických krokov procesu výroby, pri ktorých by mohlo dôjsť k zmenám senzorických vlastností.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nových technológií a šetrných postupov pri posudzovaní a úprave potravín, pokrmov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
orientácia v sortimente potravín a nápojov a ich gastronomickej využiteľnosti
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia a dodržiavanie systému HACCP a hygienických predpisov v potravinárskych prevádzkach
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Budúca
4
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nevyhnutná orientácia v podnikových normách výrobkov, resp. v štátnych normách, kde sú spoločné normy pre výrobky, ako aj v EHK normách (emisných normách), ktoré sú medzinárodne odporúčané (napr. pre ovocie a zeleninu).
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie plánov kontroly kvality potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie a využivanie znalostí blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Aplikácia znalostí v rámci vysledovateľnosti potravín a pri označovaní potravín.
Perspektíva: Budúca
4
aplikácia HACCP vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe, kontrola pri príjme a výdaji v skladoch a pri príjme do predajní
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické posudzovanie nápojov a potravín, vrátane vyjadrenia výsledkov a zhodnotenia ústnou a písomnou formou
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické posudzovanie kvality surovín a hotových potravinárskych výrobkov podľa predpísaných štandardov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v prístupoch hodnotenia potravín v čerstvom, spracovanom a konzervovanom stave
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Rozlišovanie technologických, hygienických mikrobiologických a fyzikálnochemických zmien a chýb potravín a výrobkov z nich. Je potrebné poznať špecifiká senzorického hodnotenia jednotlivých potravín v rôznych stavoch a štádiách, ako aj vedieť rozlíšiť rozdiely v kvalite a chyby, ktoré môžu vzniknúť z rôznych dôvodov a v rôznom stave.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola technologických krokov výroby potravín na základe senzorickej analýzy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia senzometrických metód pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
posudzovanie a vyhodnocovanie smerov v spotrebe potravín, posudzovanie vývoja kvality a zdravotnej bezpečnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v rámci úradnej kontroly potravín v oblasti surovín a potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vykonávanie fyzikálnych, chemických a mikrobiologických skúšok kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie pokladov pre cenové kalkulácie potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vypracovávanie výpočtov a podkladov na plánovanie a riadenie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie metód analytického a senzorického hodnotenia surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a hotových výrobkov aj počas ich skladovania, prepravy a predaja
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
porovnávanie výsledkov senzorickej analýzy potravín s výsledkami inštrumentálnych metód
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Elektronický nos, oko a jazyk.
Perspektíva: Budúca
4
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. pri organizácii, riadení, optimalizácii procesov v potravinárstve.
Perspektíva: Budúca
4
analýzy potravín, surovín a krmív vstupujúcich do potravinového reťazca, špeciálne laboratórne analýzy neštandardných látok
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Aplikačné a inovačné prístupy uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet.
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie a používanie systémov ochrany kybernetickej bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Základné a rozšírené znalosti ochrany digitálnych informácií v kyberpriestore.
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie inovatívnych systémov v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. automatizácia výrobných procesov, procesov balenia, logistiky, predaja potravín.
Perspektíva: Budúca
4
uskutočňovanie odberu vzoriek, analýza a posudzovanie výsledných hodnôt
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. v potravinárskej výrobe, skladoch, logistike.
Perspektíva: Budúca
4
organizácia a riadenie práce senzorického panelu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
manažment podriadených zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia zásad vedenia podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Telo ako pracovný prostriedok
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.