Organizátor spoločenských podujatí

Organizátor spoločenských podujatíOrganizátor spoločenských podujatí plánuje, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za prípravu, financovanie, plánovanie, organizáciu a propagáciu podujatí. Navrhuje a prezentuje ideový námet akcie na základe požiadaviek klienta. Koordinuje realizáciu akcie, sleduje čerpanie stanoveného rozpočtu, hodnotí úspešnosť podujatia a navrhuje opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov. Zodpovedá sa objednávateľovi podujatia a riadi tím osôb zodpovedných za realizáciu podujatia. V prípade, že ide o interné podujatie, môže byť organizátor aj nositeľom myšlienky vytvorenia podujatia. V takomto prípade začína plánovaním, rozpočtovaním a získavaním finančných zdrojov na organizáciu podujatia. Ostatné kroky sú zhodné s externým organizátorom podujatia, až po vyúčtovanie podujatia, kde organizátor interného podujatia na konci predloží nadriadeným finančný výsledok z daného podujatia. V prípade externého organizátora ide o zamestnanca právnickej osoby, ktorá podujatie organizuje na základe objedná...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
8935/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENEvent coordinator
ENEvent manager
ENEvent producer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645,655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 18 ods. 2)
Poznámka: Pri využití technológií ako plynové vykurovanie, dieselagregáty, výťahy a zdvíhacie plošiny a podobne.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3332
SK ISCO-08
3332003
ESCO
1590
SK NACE Rev. 2
I56,M73,N82,R90,R93
CPA 2015
I56,M73,N82,R90,R93
Príslušnosť k povolaniu
3332003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
6
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém koordinácie prác a harmonogramu projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy marketingového a strategického plánovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Propagácia a predaj cez online distribučné kanály sprostredkovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
event management
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
6
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hlavne uzatváranie a napĺňanie zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a dodávateľom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy v oblasti prípravy plánu projektu, vrátane plánu aktivít, financií, riadenia rizík, zdrojov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
etiketa a protokol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém vypracovávania žiadostí o dotácie a granty zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ, žiadostí o sponzorské príspevky, dary, nadácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Najmä hľadanie sponzorov a partnerov podujatia, prerokovanie podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štúdium analytickej dokumentácie a technických požiadaviek
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie časového priebehu interného/externého projektu, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky a financovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
určovanie a kontrola priorít, poslania a cieľov interného/externého projektu v oblasti obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nastavovanie parametrov na hodnotenie projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov kontrol, plánu dlhodobých finančných zdrojov, peňažných tokov, vrátane rozpočtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie rôznych schém zasadacieho poriadku so zohľadnením druhu spoločnosti a protokolárneho poradia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava informácie a inštrukcie pre hostiteľa pre prijatie diplomatickej návštevy v súlade s diplomatickým protokolom a zvykmi podľa krajiny pôvodu návštevy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných projektov a vyvodenie odporúčaní pre budúce projekty
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a kontrola efektívnosti a výkonnosti hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie reklamácií a sťažností
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
6
podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakupovanie a uzatváranie zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
flexibilita k novým poznatkom, adaptivita k existujúcim pozitívnym praktikám
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: časová flexibilita, v prípade zmien na podujatí, počas podujatia, alebo pri uzatváraní podujatia.
Perspektíva: Aktuálna
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
4
krízový manažment a manažment konfliktu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
6
využívanie princípov manažmentu času
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
6
manažment financovania projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.