Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu

Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhuŠpecialista marketingových analýz a prieskumu trhu sa zameriava na získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov o konkrétnom trhu alebo niektorej z jeho častí. Samostatne alebo prostredníctvom prieskumných agentúr zbiera informácie o vybraných trhových segmentoch. Následne analyzuje predmetné údaje a na základe vyhodnotenia preferencií a dopytu spotrebiteľov, v spojení s demografickými dátami, navrhuje vhodnú marketingovú stratégiu, ktorá zahŕňa definovanie informačných kanálov, spôsob komunikácie so spotrebiteľmi, cenovú stratégiu, PR a ďalšie marketingové nástroje.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
8925/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMarketingový analytik
SKŠpecialista na marketingové stratégie
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax v oblasti prieskumu trhu, dátovej analýzy a/alebo tvorby marketingových stratégií.
ISCO-08
2431
SK ISCO-08
2431002
ESCO
865
SK NACE Rev. 2
M73
CPA 2015
M73
Príslušnosť k povolaniu
2431002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
demografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
reklamné ciele a stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
public relation
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby prieskumu trhu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v oblasti prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
6
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Online interná a externá komunikácia
6
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
6
typy spotrebiteľských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
5
segmentácia zákazníkov a predajný cyklus
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie mediálnej politiky a marketingovej stratégie podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Tvorba marketingovej stratégie pre podnik na základe získaných a spracovaných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
6
definovanie metodológie prieskumu trhu na účely zisťovania preferencií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Definovanie metodológie, výskumnej vzorky, otázok a pod. na účely prieskumu trhu.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie demografických údajov na potreby marketingového prieskumu a analýz
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Stanovenie prieskumnej vzorky na základe zamerania marketingovej analýzy, vyhodnocovanie údajov v kontexte lokálnej demografie a nastavovanie marketingových stratégií so zreteľom na demografiu cieľového segmentu.
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Online interná a externá komunikácia
6
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
zohľadňovanie aktuálnych trendov v marketingu a marketingovom prieskume
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie marketingových nástrojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Online interná a externá komunikácia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.