Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve

Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstveŠpecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve vykonáva práce spojené so zabezpečovaním všeobecných a špecifických hygienických požiadaviek u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, skladoch a predajniach potravín, pracuje v tíme pre bezpečnosť potravín, kde zabezpečuje požiadavky systému HACCP, správnej výrobnej a hygienickej praxe a metrologického programu, ISO noriem, štandardov kvality a bezpečnosti potravín, hodnotenie hrozieb a zraniteľnosti a požiadavky na systémy certifikácie, akreditácie, audity, vysledovateľnosť potravín a ich sťahovanie z trhu. Zabezpečuje, analyzuje, dokumentuje a vyhodnocuje krízové situácie na úrovni podniku aj pri komunikácii s verejnosťou, médiami, kontrolnými a certifikačnými orgánmi, odborné stanoviská k návrhom legislatívy, návrhy a zmeny v označovaní potravín, uvádzaní výživových a zdravotných tvrdení na potravinách. Vedie odberateľské audity, ovláda postupy a spôsoby kontroly pri hodnotení kvality potravín, ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
8923/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKManažér kontroly a bezpečnosti potravín
SKŠpecialista kontroly a bezpečnosti potravín
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín podľa STN EN ISO 17024
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Vykonávanie praxe je odporúčané vo všetkých potravinárskych podnikoch, pri skladovaní, preprave a predaji potravín, v laboratóriách štátnej a súkromnej sféry, na Regionálnych veterinárnych a potravinových správach, v auditorskych a certifikačných spoločnostiach.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141003
ESCO
625
SK NACE Rev. 2
C10,C11
CPA 2015
C10,C11
Príslušnosť k povolaniu
2141003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vedomosti o systéme, analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemická bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Znalosti z oblasti chemickej bezpečnosti potravín vo vzťahu k rizikám pre spotrebiteľov, so zameraním na analýzy kontaminantov a na analýzy prídavných látok.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Dokumentácia spojená s bezpečnosťou a kvalitou potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane analýzy rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
7
druhy nebezpečenstiev z pohľadu bezpečnosti potravín, riziká, kritické kontrolné body pri výrobe potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikroorganizmy v potravinách
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy pri triedení odpadov v potravinárskej prevádzke
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby sanitácie výrobných priestorov a metodológia jej kontroly, resp. hodnotenia úrovne
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby validácie a verifikácie CCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematicko-štatistické metódy pri hodnotení výsledkov vyšetrení, reklamácií a monitorovania v CCP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické, fyzikálne a mikrobiologické procesy prebiehajúce pri spracovaní a výrobe potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby znižovania strát potravín vzniknutých nevhodným skladovaním a predchádzaním ich kontaminácii
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a procesy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby kontroly v potravinárskej prevádzke
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane systémov kontroly technologických procesov v potravinárskej výrobe a postupov a spôsobov kontroly pri hodnotení kvality potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
faktory vplývajúce na kvalitu a bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nápravné a preventívne opatrenia pri vzniknutých nezhodách na zabezpečenie zdravotnej a hygienickej bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Kontrola výrobkov v rámci podniku, sťahovanie výrobkov z trhu, hodnotenie hrozieb a zraniteľnosti (TACCP, VACCP).
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy mikrobiologickej stability novovyvíjaných výrobkov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrobiologická a mykologická bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Znalosti z oblasti mikrobiologickej a mykologickej bezpečnosti potravín vo vzťahu k rizikám pre spotrebiteľov, so zameraním na analýzy mikroorganizmov, vírusov, parazitov a mikroskopických vláknitých húb (plesní).
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
ochranné princípy a možnosti využitia štruktúry blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
7
princípy efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biopotraviny
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
mikrobiologické a epidemiologické aspekty kvality potravinových zdrojov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biopotraviny
7
aplikovanie uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe v potravinárskej výrobe, skladoch a predajniach potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad bezpečnosti práce je dôležité pre ochranu zdravia pracovníka ako aj prevencia pred kontamináciou potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie kompletných plánov HACCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie spôsobov monitoringu CCP a spôsobov ich validácie a verifikácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber a zavádzanie metód kontroly kvality potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická príprava výroby v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov kontroly kvality potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zavádzanie a kontrola kritérií kvality potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie štandardov kvality a bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: FSSC 22000, IFS, BRC, TFMS a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie a využivanie znalostí blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
7
nastavovanie systému evidencie a vyhodnocovania reklamácií v potravinárskej výrobe, skladoch potravín a v predajniach potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola potravinárskej prevádzky zameraná na správnu hygienickú a výrobnú prax, dodržiavanie CCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe, kontrola pri príjme a výdaji v skladoch a pri príjme do predajní
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane vypracovávania kritérií a postupov kontrol kvality a kritérií bezpečnosti potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných stanovísk k návrhom legislatívy, zabezpečenie návrhov a zmien najmä v označovaní potravín, uvádzaní výživových a zdravotných tvrdení na potravinách
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rôznych metód vysledovania potravín a ich operatívneho sťahovania z trhu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
senzorické posudzovanie kvality surovín a hotových potravinárskych výrobkov podľa predpísaných štandardov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
7
vypracovávanie kontrolných správ a hlásení o zdravotnej bezpečnosti potravín v rámci výkonu úradnej kontroly potravín a auditov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a hotových výrobkov aj počas ich skladovania, prepravy a predaja
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly teploty a vylúčenia vzájomného negatívneho vplyvu potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza, spracovanie informácií a následná komunikácia o rizikách v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane environmentálnych dopadov, sťažností odberateľov a spotrebiteľov a celkovej kultúry bezpečnosti potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zavádzanie systémov preventívnych a nápravných opatrení vzniknutých pri nezhodách
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Na zabezpečenie zdravotnej a hygienickej bezpečnosti potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
využívanie kybernetickej bezpečnosti pri práci s digitálnymi dátami a pri ich výmene s inými súvisiacimi profesiami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
vedenie a uchovávanie evidencie o druhu, množstve a pôvode odpadu v súlade s právnymi predpismi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane vypracovania a zavádzania systému triedenia odpadov v potravinárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu potravinárskej prevádzky
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie procesov a technologických postupov s cieľom vyrábať kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly vstupných surovín, hotových výrobkov, materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.