Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketinguRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu buduje dobré meno značky vytváraním a aplikovaním marketingových stratégií tak, aby boli naplnené požiadavky a túžby spotrebiteľov. Spolupracuje na vývoji produktov, cenotvorbe a riadi interný tím brand managerov prípadne grafikov, textárov a iných marketingových pracovníkov. Podieľa sa na tvorbe, vývoji a stratégii reklamných odkazov, podkladov a materiálov, ktoré následne publikuje a distribuuje ku spotrebiteľom/zákazníkom prostredníctvom médií. Na splnenie svojich úloh využíva okrem iného aj prieskum trhu a reklamné agentúry. Vyhodnocuje spätnú väzbu od spotrebiteľov a snaží sa reagovať na ich pozitívne a negatívne feedbacky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
8921/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENMarketing director
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
ISCED rozšírenie
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1221
SK ISCO-08
1221002
ESCO
74
SK NACE Rev. 2
M73
CPA 2015
M73
Príslušnosť k povolaniu
1221002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady prezentovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
modely riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy marketingového a strategického plánovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dátová žurnalistika a formy vizualizácie (prezentácie) dát
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
reklamné ciele a stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
6
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
6
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
postupy tvorby ceny
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kancelárska technika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie mediálnej politiky a marketingovej stratégie podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie digitálnych marketingových stratégií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba stratégie programového, obsahového a marketingového plánu média
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
cenotvorba v službách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza dátového modelu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca so sociálnymi médiami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
automatizovaná komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
6
zabezpečovanie realizácie obchodných vzťahov a zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie a prezentácia ponuky pre zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
6
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.