Špecialista ochrany ovzdušia

Špecialista ochrany ovzdušiaŠpecialista ochrany ovzdušia riadi a koordinuje oblasť ochrany ovzdušia a bezprostredne s tým spojené negatívne javy a procesy vedúce k narušeniu kvality vonkajšieho ovzdušia v organizácii s rozsiahlym vplyvom na životné prostredie. Špecialista ochrany ovzdušia je pracovník s vyšším stupňom kvalifikácie, ktorý vykonáva dohľad nad vývojom systémov, procesov a zariadení na kontrolu kvality ovzdušia, jeho činnosť vedie k ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a zmierňovaniu následkov znečisťovania ovzdušia, riadi a koordinuje oblasť ochrany čistoty ovzdušia a bezprostredne s tým spojených negatívnych javov a procesov vedúcich k narušeniu kvality vonkajšieho ovzdušia v organizácii s rozsiahlym vplyvom na životné prostredie. Vykonáva analýzu dopadu priemyselných projektov a ľudskej činnosti na podnebie a kvalitu ovzdušia. Pripravuje návrhy preventívnych opatrení a zmien na ochranu ovzdušia. Spolupracuje so spoločenskými vedami, inžinierskymi a hospodárskymi...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
8659/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 3 písm. a)
Poznámka: Osvedčenie je potrebné pri výkone znaleckej činnosti.

Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (§ 20 ods. 3 písm. b)
Poznámka: Osvedčenie sa vyžaduje od vybraných zamestnancov, v závislosti na ich pracovnom zaradení. Je vyžadované primárne v chemických výrobách.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o akreditácii alebo iný zodpovedajúci doklad vydaný príslušným akreditačným orgánom podľa medzinárodných noriem a európskych noriem a technických špecifikácií vo veciach akreditácie skúšobných laboratórií, kalibračných laboratórií alebo orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody so špecifickými požiadavkami podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (§ 20 ods. 3 písm. a)
Poznámka: Osvedčenie sa vyžaduje od vybraných zamestnancov, v závislosti na ich pracovnom zaradení. Je vyžadované primárne v chemických výrobách.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2133
SK ISCO-08
2133002
ESCO
1153
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2133002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť priorít a vyplývajúcich záväzkov SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
politika EÚ v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment chemických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy merania a pozorovania kvality ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov, spracovania vzoriek a vyhodnotenia dát
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy monitorovania a analýz životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
limity pre látky znečisťujúce ovzdušie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a postupy riešení havarijných situácií ohrozujúcich životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ovládanie právnych predpisov a pojmov v oblasti životného prostredia a jeho ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a postupy posudzovania vplyvov na životné prostredie, práva, povinnosti a pravidlá ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
parametre hodnotenia kvality a znečistenia ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Národný program znižovania emisií SR
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť priorít a vyplývajúcich záväzkov SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť priorít a vyplývajúcich záväzkov SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy dopravy a prepravy chemických látok, prípravkov a nebezpečných odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie koncepcie rozvoja a koordinácie systémov ochrany čistoty životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie postupov a metodík na vykonávanie odborných činností v odbore ochrany ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na posudzovanie nebezpečenstva, toxikologických a ekotoxikologických vlastností chemických látok a prípravkov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na plány, koncepcie a opatrenia na ochranu ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na plány, koncepcie a opatrenia na ochranu ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh preventívnych opatrení a zmien na ochranu ovzdušia v organizácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégií ochrany ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bilancia hodnôt emisií do životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia metód monitoringu, merania a hodnotenia vlastností látok, odpadov a znečistenia v organizácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie odborných ekologických informácií a dát z monitoringu krajiny a jej prírodných zložiek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie ekologickej únosnosti krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie dát z automatických systémov vyhodnocovania znečisťovania ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie dát získaných z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba ekologických koncepcií a štúdií v oblasti ochrany ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie dopravy a prepravy odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Návrhy zabezpečenia úniku škodlivých a nebezpečných látok pri preprave odpadov do ovzdušia
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.