Klobučník

KlobučníkKlobučník zhotovuje klobúky, barety, čiapky a iné pokrývky hlavy z rôznych materiálov (napr. z vlny, textílií a iných). Výrobky zhotovuje ručne alebo strojovo. Ovláda tradičné postupy výroby klobúkov a je oboznámený s históriou klobučníckych cechov na Slovensku. Klobučník ovláda technologické postupy výroby: príprava strihov a šablón a ich prenesenie na materiál, strihanie, vysekávanie alebo rezanie jednotlivých dielov, zošívanie a tvarovanie výrobkov až po finálnu úpravu výrobkov. Na výrobu klobúka používa aj plstený polotovar, ktorý tvaruje na drevených formách alebo používa špeciálne stroje. Na záver realizuje povrchové úpravy výrobkov, prišíva podšívku, pokrývky hlavy dekoruje podľa požiadaviek zákazníka alebo na základe vlastného dizajnu. Počas výroby vykonáva bežné nastavenie strojov a používa pomôcky a zariadenia (stroje, špeciálne stroje, žehliace zariadenia a pomôcky) v oddeľovacom, tvarovacom a dokončovacom procese. Klobučník môže vykonávať aj opravy a úpravy rôznych pokr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
8653/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýrobca klobúkov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7531
SK ISCO-08
7531003
ESCO
2442
SK NACE Rev. 2
C14,R90
CPA 2015
C14,R90
Príslušnosť k povolaniu
7531003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
softvéry 3D tlačiarne (CAD)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia plstenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pri výrobe pokrývok hlavy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy pri výrobe klobúkov a pokrývok hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy priemyselného šitia, strojového pletenia, spriadania vlákien a ich spracovanie do textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby označovania textilných a odevných výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Prípadná oprava chýb.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
proces tvorby klobúkovej hmoty
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady pri skladovaní polotovarov a hotových výrobkov v klobučníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dizajnérstvo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
materiály pre výrobu plsteného polotovaru
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a formy na tvarovanie klobučníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie stanovených technologických postupov a podmienok pri 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
aplikácia postupov na kontrolu kvality v procese výroby a označovanie hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovenie a vymodelovanie strihu, zhotovenie strihovej šablóny
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie dizajnu pre nové modely a vzory galantérnych výrobkov a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
ručné alebo strojové tvarovanie a lisovanie klobúka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovenie pokrývky hlavy s dodržaním technologického postupu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovenie a prišívanie podšívky a vnútorného vybavenia pokrývky hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dotvarovanie a zdobenie pokrývok hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dokončovacie práce, úprava a kontrola klobučníckych výrobkov, odstraňovanie nedostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchová úprava polotovarov a klobúkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení v procese tvarovania pokrývok hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha obrábacích, vysekávacích a orezávacích strojov vo výrobe pokrývok hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na farbenie, tuženie a sušenie klobučníckych materiálov a polotovarov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie strojov v šijacej dielni
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pre šitie a výrobu pokrývok hlavy.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení pri výrobe pokrývok hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.