Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií

Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológiíŠpecialista prevádzky mobilných a pevných technológií vykonáva prevádzkovo-údržbové aktivity spojené s nepretržitou a bezporuchovou prevádzkou technológií mobilných a pevných sietí. Konfiguruje, oživuje, testuje a implementuje do prevádzky nové základňové stanice, mikrovlnné trasy, radio routre, repeatre, digitálne kroskonekty, technológie dátových sietí, vedie a aktualizuje technickú dokumentáciu implementovaného systému a jednotlivých prvkov. Vykonáva rekonfigurácie, upgrady, merania a profylaktiku na existujúcich technológiách mobilných a pevných sietí. Analyzuje a vyhodnocuje stav mobilných a pevných sietí prostredníctvom dohľadových systémov. Vykonáva nepretržitú pohotovosť na technológiách mobilných a pevných sietí. Zúčastňuje sa projektovej prípravy objektov a vykonáva technickú podporu pre optimalizáciu a rozvoj mobilnej a pevnej siete.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
8146/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista prevádzky v oblasti IT
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní pravidelného preškolenia na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 3)
Poznámka: Certifikát sa odporúča v špecifických prípadoch pri predpoklade výkonu práce vo výškach, resp. nad voľnou hĺbkou.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2153
SK ISCO-08
2153003
ESCO
549
SK NACE Rev. 2
J61,J62
CPA 2015
J61,J62
Príslušnosť k povolaniu
2153003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Technická terminológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Primárne v rámci neformálnych manažérskych matíc.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy merania a využívania frekvenčného spektra v rádiokomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optické vlákna
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optické vlákna v distribučnom boxe/paneli
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
architektúra sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Dátové úložiská a cloudové systémy
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
7
princípy nákupu nových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane princípov tvorby kalkulácií a rozpočtov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
bezpečnostné aspekty sieťovej architektúry a jej komponentov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzka a manažment sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačný manažment
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická prevádzka telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
7
mikrovlnná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Smart zariadenia a technológie
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy telekomunikácií a rádiokomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v problematike kalkulácií a predikcií hlasovej a dátovej prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a riešenie úloh v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Plánovanie a riešenie úloh v energetických bilanciách, kmitočtovom plánovaní a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vykonávanie funkčných nadzemných, podzemných a vnútorných telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
kontrolné činnosti pri výstavbe, údržbe a opravách komunikačných sietí a zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
7
meranie a monitoring frekvenčného spektra
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane podkladov a technických správ pre nákup nových technológií.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
7
vyhodnocovanie podkladov na kontroly v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
7
rekonfigurovanie, upgradovanie, meranie a profylaxia na technológiách mobilných a pevných sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Dátové úložiská a cloudové systémy
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
7
využívanie operačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Operačné systémy využívané v oblasti prevádzky mobilných a pevných technológií (napr. UNIX).
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti projektovania, prevádzky a kontroly telekomunikácií a rádiokomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Korektné vedenie a aktualizácia dokumentácie, primárne s ohľadom na prevádzku implementovaných technických a technologických riešení, s ohľadom na efektívnu kontinuitu v prípade návrhov inovácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie odborných textov z oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
7
identifikácia a spracovanie verejne dostupnej informácie od dodávateľov hardvéru a softvéru (aj v cudzom jazyku) pre konkrétnu poruchovú situáciu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
7
uplatňovanie kreatívneho myslenia a kreatívnych prístupov pri riešení problémov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konfigurácia, oživovanie, testovanie, implementácia základňových staníc, mikrovlnných trás a technológií dátových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie technických parametrov rádiokomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V závislosti od komplementárnych rolí v tíme, môže ale nemusí byť potrebná.
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka a manažment sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Efektívne využívanie aplikačných nástrojov a technológií v prostredí realizovaných a navrhovaných technických a technologických riešení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
zabezpečovanie prevádzky a údržby zariadení rozhlasových a televíznych vysielačov a iných rádiokomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
7
koordinácia spolupráce medzi oblasťami technológie, hospodárnosti výroby, tvorby cien a riadenia kvality v rámci prevádzky informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
7
kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.