Inžinier zvárania

Inžinier zváraniaInžinier zvárania schvaľuje konštrukčnú a technologickú dokumentáciu v oblasti zvárania a vykonáva kontrolu v danej oblasti. Inžinier zvárania je pracovník s úplnými technickými vedomosťami a zodpovednosťou v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14731, ktorý v rozsahu tejto normy zabezpečuje dozor nad prípravou zvárania, nad zváraním, skúšaním zvarov a výberom vhodných technických zariadení na zváranie. Podieľa sa na preskúmaní požiadaviek zákazky, odbornom posúdení výkresovej dokumentácie a schvaľovaní subdodávateľov zváraných podskupín....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
7401/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Norma STN EN ISO 14731 (koordinácia zvárania)
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom Medzinárodný zváračský inžinier
Poznámka: IWE (Medzinárodný zváračský inžinier) podľa ISO 14731, ISO 3834 a EN 1090


Diplom Medzinárodný zváračský technológ
Poznámka: IWT (Medzinárodný zváračský technológ) podla ISO 14731, ISO 3834 a EN 1090
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: v odbore zvárania
ISCO-08
2144
SK ISCO-08
2144008
ESCO
2182
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C25,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
2144008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia zvárania plastov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia spájkovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Stavy, v ktorých sa kovy, resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy), zliatiny železa s uhlíkom, ocele. Správanie sa ocelí počas tavného zvárania, tepelné spracovanie zvarencov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia plátovania a žiarového striekania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné teórie navrhovania rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní počas prevádzky. Základné pravidlá navrhovania zvarových spojov a ich správanie počas prevádzky v závislosti na type zaťaženia konštrukcie.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsoby kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia na rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy nastavovania a optimalizácie procesu zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neželezné konštrukčné materiály a ich zliatiny
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné druhy, vlastnosti a ich zvariteľnosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Navrhovanie ich aplikácie vo výrobnom procese, určovanie vhodnosti použitej technológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie plánov a rozpočtov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie vhodných dodacích podmienok, podmienok skladovania a manipulácie so zváracími a základnými materiálmi
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie noriem a smerníc na zváranie kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie technického dozoru na pracoviskách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontroly kvality v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preskúmanie schopnosti výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie vhodnosti subdodávateľa zváraných podskupín, kvalifikácie zváračov, spájkovačov, operátorov, zváracích a ostatných súvisiacich zariadení a ochranných pomôcok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie vhodnej technológie zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Stanovenie technológie zvárania a príbuzných procesov, zohľadňovanie požiadaviek na tepelné spracovanie a nedeštruktívnu kontrolu zvarových spojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia postupov a činností v rámci technologického zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: WPS
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
schvaľovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.