Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dopravný psychológ

Dopravný psychológDopravný psychológ posudzuje psychickú spôsobilosť na výkon práce, poskytuje psychologickú starostlivosť a personálne poradenstvo pri výbere zamestnancov na výkon práce. Uplatňuje poznatky a postupy psychológie v riadení výkonnosti so zameraním na špecifiká práce v doprave. Vykonáva expertíznu, konzultačnú a posudkovú činnosť pri objektivizácii podmienok práce, pracovného prostredia a ľudského činiteľa. Podieľa sa na prevencii zlyhania dopravného systému z pohľadu psychológie, fyziológie práce a ergonómie. Participuje pri tvorbe vzdelávacích programov v oblasti rozvoja mäkkých zručností. Navrhuje, koordinuje a aplikuje najnovšie poznatky, metódy a postupy odboru psychológie v riešení oblasti ľudských zdrojov, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti dopravy a dopravného systému, riadenia výkonnosti so zameraním na špecifiká práce v doprave v celopodnikovom, celoštátnom alebo medzinárodnom význame.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7060/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
U
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
768
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní psychológ: dopravná psychológia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 56 ods. 3)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 3) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 84 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2634
SK ISCO-08
2634004
ESCO
1014
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
2634004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesijná orientácia a voľba povolania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy psychologickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Psychológia práce a organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne a psychologické princípy činnosti psychológa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálne poradenstvo pre zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti dráh
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné technológie a systémy na zber a uchovávanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné úrazy a choroby z povolania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristické znaky povolania (činnosti, prac. prostriedky, prac. prostredie a pod.)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie vzdelávacích programov z oblasti psychológie pre rozvoj zamestnancov v doprave
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie opatrení z oblasti psychológie na zlepšovanie podmienok pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie metodík a postupov na psychologické vyšetrenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh opatrení na zníženie nehodovosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie psychickej spôsobilosti na výkon práce
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
posudzovanie výsledkov psychologických vyšetrení a testov z hľadiska vhodného profesijného uplatnenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie psychologických testov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
psychologické vyšetrenia a diagnostika podľa stanovených postupov v oblasti dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza pracovnej úrazovosti, nehodovosti a chorôb z povolania v doprave a návrhy účinných opatrení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Participácia na analýze pracovnej úrazovosti, nehodovosti a chorôb z povolania v doprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie rozvojových potrieb zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie zdravotnej dokumentácie v podmienkach ambulancie dopravnej psychológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dojednávanie ďalších odborných poradenských, psychologických a zdravotných služieb a posudkov v oblasti dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia vedomostí a zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V zmysle aktuálnej legislatívy v oblasti dopravnej psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie psychosociálnej podpory v oblasti dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha technických prostriedkov pri využívaní moderných informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.