Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry

Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúryŠpecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry riadi, organizuje a zabezpečuje činnosti súvisiace so správou a údržbou železničnej infraštruktúry (v oblasti železničných tratí a stavieb, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, energetiky a elektrotechniky). Okrem toho zabezpečuje odborné technické činnosti a kontrolné činnosti a koordinuje náročné technické systémy železničnej infraštruktúry. Tvorí a aktualizuje služobné predpisy, vnútropodnikové normy a smernice na prevádzku, údržbu, opravy a modernizáciu zariadení železničnej infraštruktúry. Implementuje príslušné smernice a nariadenia EÚ vo svojej oblasti a spolupracuje s medzinárodnými železničnými podnikmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7059/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDiagnostik mostov
SKManažér elektrotechniky
SKManažér energetiky
SKManažér oznamovacej a zabezpečovacej techniky
SKManažér železničných tratí a stavieb
SKSamostatný špecialista elektrotechniky
SKSamostatný špecialista oznamovacej a zabezpečovacej techniky
SKSamostatný špecialista železničných tratí a stavieb
SKŠpecialista elektrotechniky
SKŠpecialista tunelov
SKŠpecialista železničných tratí a stavieb
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149012
ESCO
1321
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
2149012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
právne predpisy v oblasti dráh
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti dopravy na dráhach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy konfigurácie komunikačného softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
postupy využívania sieťových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy využívania sieťových technológií a konfigurácie siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy využívania kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spôsoby poznania technického stavu komponentov prostredníctvom IKT.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spôsoby analýz informácií a ich aplikácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
7
dopravné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálne inžinierstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy diagnostiky pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy vypracovávania inovatívnych zámerov pre rozvoj železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí, výluk a nehôd na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a technologické postupy pri rekonštrukciách železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika a energetika v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy konštrukcie železničných tratí a stavieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby nastavenia manažmentu životného cyklu pri správe a údržbe dopravných prostriedkov a infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
7
technická dokumentácia zariadení železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interoperability v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy v železničnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy, normy a smernice v oblasti železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kontroly v oblasti správy a údržby železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby spracovania operatívnych dát a ich aplikácia pri stanovení spôsobu údržby. Spôsoby získavania a využitia dát pri údržbe dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
metódy a princípy konštrukcie a údržby železničného spodku, zvršku, mostov a tunelov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizovaný systém kontroly nad dopravným prostriedkom počas jazdy vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby využitia diaľkového monitoringu a diagnostiky prostredníctvom senzorovej technológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie robotov a dronov pre diagnostiku a inšpekciu v údržbe a prevádzke železničnej infraštruktúry
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v informačných systémoch v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii zariadení železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch, normách a smerniciach v oblasti železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov interoperability v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii železničných tratí a stavieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie operačných plánov zimnej a letnej údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie jednotných štandardov pre údržbu a kontrolu technologických postupov údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánov, koncepcií a metodík v oblasti správy a údržby železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a predkladanie návrhov investičných zámerov v oblasti železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie plánov opráv a rekonštrukcií železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie pravidelnej a mimoriadnej údržby zariadení železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba služobných predpisov, vnútropodnikových noriem a smerníc v oblasti železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepcií v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon dozoru údržby a opráv pozemných komunikácií vykonávaných zhotoviteľom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, prístrojov, zariadení a technologického vybavenia dopravného podniku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vplyvu železničnej prevádzky na životné prostredie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia znalostí v oblasti konfigurácie sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aplikácia znalostí v oblasti konfigurácie sietí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
aplikácia znalostí v oblasti používaných sieťových technológií a problematiky interferencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aplikácia znalostí v oblasti konfigurácie sietí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Elektronizácia dokumentov
7
spolupráca so zahraničnými železničnými podnikmi v oblasti interoperability
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení dopravných a výlukových prác na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha automatizovaných systémov kontroly nad dopravnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri obsluhe automatizovaných systémov riadenia a kontroly dopravných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
7
využívanie inteligentných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aplikácia znalostí v oblasti bezpečnosti prenosu dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
používanie informačných systémov v železničnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie integrovaných dopravných systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie robotov a dronov pre diagnostiku a inšpekciu v údržbe a prevádzke železničnej infraštruktúry
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, organizovanie a koordinácia činností v oblasti správy a údržby železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vykonávanie/realizácia údržby. analýza dát. Spolupráca pri nastavení systému údržby, obsluha technických prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
Využitie robotov a dronov pre diagnostiku a inšpekciu v údržbe a prevádzke železničnej infraštruktúry
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
koordinácia postupov pri zabezpečovaní prác na výlukách v železničnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a koordinácia kontroly v oblasti správy a údržby železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.