Letecký inžinier

Letecký inžinierLetecký inžinier rieši úlohy spojené s návrhom, testovaním, výrobou a prevádzkou leteckej prípadne kozmickej techniky alebo zabezpečuje inžiniersko-technické činnosti súvisiace s leteckou prevádzkou v súlade s technickými, bezpečnostnými a environmentálnymi leteckými štandardmi. Môže sa špecializovať na rôzne oblasti ako napríklad letecké prístrojové, navigačné, komunikačné, sledovacie, informačné systémy alebo technológiu výroby leteckej techniky. Kontroluje dodržiavanie príslušných technických noriem, technologických postupov a prevádzkových procesov v leteckej doprave ako aj rozdelenie a vykonanie zadaných úloh.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7045/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLetecký inžinier
SKServisný letecký inžinier
SKLetecký elektrotechnik
SKTechnik lietadlových prístrojov
ENAeronautical Engineer
ENAir Transport Specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: -s ohľadom na charakter povolania a zodpovednosť za rozhodnutia.
ISCO-08
2144
SK ISCO-08
2144999
ESCO
454
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
2144999

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné pojmy z prevádzky leteckých podnikov, organizačná kultúra v leteckom podniku, princípy manažérskeho rozhodovania, plánovanie, riadenie, kontrola, tímová práca, produktová a cenová politika v leteckej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aerodynamika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Fyzika atmosféry, teória letu, letová stabilita a dynamika.
Perspektíva: Aktuálna
7
prístroje a zariadenia na meranie aerodynamických veličín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metrológia fyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metodika na testovanie softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
grafické počítačové systémy CAD
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: CAD projektovanie leteckých prostriedkov a systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Teória elektrónu, statická elektrina a vodivosť, elektrotechnická terminológia, výroba elektriny, zdroje jednosmerného prúdu, jednosmerné obvody, elektrický odpor, výkon, kapacita/kondenzátor, magnetizmus, indukčnosť/indukčná cievka, teória motora na jednosmerný prúd/generátora jednosmerného prúdu, teória striedavého prúdu, odporové (R), kapacitné (C), induktívne (L) obvody, transformátory, filtre, generátory striedavého prúdu, motory na striedavý prúd.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Zapojenie elektrických obvodov, systémy usporiadania a logické schémy obvodových systémov používaných v avionike a elektronike lietadla a pozemného zabezpečovacieho zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
senzorické a kontrolné zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Snímanie mechanických, elektrických a iných fyzikálnych veličín.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Všeobecné informácie o hierarchii leteckých predpisov (či už z pohľadu medzinárodného, európskeho alebo národného), ale aj z pohľadu organizácie civilného letectva z pohľadu medzinárodných organizácií, z ktorých najdôležitejšie sú ICAO, EASA, Eurocontrol. Zároveň je potrebná vedomosť o organizácii a riadení civilného letectva v SR a kompetenciách Ministerstva dopravy a výstavby SR ako aj Dopravného úradu, Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru. Neopomenuteľná je aj úloha Letových prevádzkových služieb SR, šp. Medzi základné znalosti patrí letová spôsobilosť lietadiel, poznávacie značky lietadiel, pravidlá lietania, spôsobilosť leteckého personálu, letové prevádzkové služby, letová informačná služba, služba pátrania a záchrany, ochrana pred činmi protiprávneho zasahovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy údržby a opráv lietadiel v prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Bezpečnostné opatrenia – lietadlo a dielňa, dielenské postupy, náradie, všeobecné testovacie vybavenie pre avioniku, technické výkresy, schémy a normy, lícovanie a vôle, prepojovací systém el. vedenia (EWIS), nitovanie, rúrky a hadice, pružiny, ložiská, prevody, riadiace laná, zaobchádzanie s materiálom, zváranie, tvrdé spájkovanie, mäkké spájkovanie a lepenie, hmotnosť a vyváženie lietadla, manipulácia s lietadlom a skladovanie, demontáž, prehliadka, oprava a techniky montáže, neobvyklé udalosti, postupy údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Zavádzanie nových postupov v údržbe, proaktívna údržba komponentov lietadlovej techniky
7
pohony lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Konštrukčné usporiadanie a činnosť turbínových, turbodúchadlových, turbohriadeľových, turbovrtuľových a piestových motorov, systémy indikácie motora, štartovacie a zapaľovacie systémy, sacie, výfukové a chladiace systémy, výkon motora, systémy zvýšenia výkonu, pomocné energetické jednotky, inštalovanie pohonnej jednotky, monitorovanie motora a prevádzka na zemi, skladovanie a konzervovanie motora, elektronické riadenie motora, údržba, ochrana a skladovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj alternatívnych pohonných jednotiek prostriedkov dopravy
Hybridizácia leteckej dopravy
7
konštrukcia a systémy lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Teória letu, konštrukcie draku, klimatizácia a pretlakovanie kabíny, vybavenie a zariadenie lietadiel, protipožiarna ochrana, riadenie letu, palivový systém, hydraulika, ochrana proti námraze a dažďu, pristávacie zariadenia, svetlá, pneumatický/vákuový systém, usporiadanie vodného systému, dodávka, rozvod, obsluha systému a odtok vody, palubné systémy údržby, kabínové systémy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
7
materiály a komponenty v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Lietadlové materiály (železné, neželezné, kompozity a nekovy), korózia, spojovacie materiály, potrubia a spoje, pružiny, ložiská, prevody, riadiace laná, elektrické káble a konektory.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické prístrojové systémy v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Elektronické prístrojové systémy, číselné sústavy, prepočet údajov, zbernica dát, logické obvody, základná štruktúra počítača, mikroprocesory, integrované obvody, multiplexovanie, optické vlákna, elektronické displeje, zariadenia citlivé na statickú elektrinu, kontrola riadenia softvéru, elektromagnetické prostredie, typické elektronické/digitálne systémy lietadla.
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké systémy a technológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Avionické systémy, Letecké navigačné, komunikačné a sledovacie systémy, Letecké informačné systémy, Elektrické systémy lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy modelovania a simulácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
životný cyklus a diagnostika leteckej techniky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kozmické systémy a technológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V prípade, že sa bude špecialista zameriavať aj na kozmický priemysel, nie len leteckú dopravu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
7
ľudský faktor v letectve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ľudská výkonnosť a obmedzenia, sociálna psychológia, faktory ovplyvňujúce výkonnosť, fyzické prostredie, ľudská chyba, riziká na pracovisku, SHELL model.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy ergonómie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikácia poznatkov o technických normách a bezpečnostných predpisoch pre obsluhu a prácu na elektrických a strojných zariadeniach, v elektrotechnických strojárskych laboratóriách a pri prácach na leteckej technike pri riešení inžinierskych úloh.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v platnej legislatíve v leteckej doprave a v technickej dokumentácii lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Aplikácia poznatkov o národnej a medzinárodnej leteckej legislatíve a požadovaných štandardoch technickej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba postupu práce pri technickej údržbe a opravách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Aplikácia vhodných typov metód údržby v technickej praxi, aplikácia zásad praktického použitia princípov prevádzkyschopnosti zariadení a spôsobilosti leteckej techniky, analýza a overenie zachovania letovej spôsobilosti, nadväznosť na program údržby a spoľahlivosti, vedenie systému záznamov zachovania letovej spôsobilosti leteckej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Aplikácia teoretických poznatkov o statických, dynamických, konštrukčných, šumových a prevádzkových charakteristikách meracích systémov pri meraní parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín a analýza výsledkov merania.
Perspektíva: Aktuálna
7
definovanie a realizácia technických výpočtov na všeobecné, rozmerové a geometrické tolerancie na strojné súčiastky a akosť povrchu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Využitie teoretických poznatkov zo základných druhov mechanických sústav, pri riešení praktických úloh mechaniky tuhých a poddajných telies. Aplikácia teórie mechanizmov a častí strojov a lietadiel pri zabezpečení údržby, opravy, návrhu a optimalizácie komponentov leteckej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vstupných aerodynamických údajov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Aplikácia teoretických poznatkov potenciálového prúdenia, experimentálnych metód aerodynamiky a softvérových zručností pri výpočte potenciálového prúdenia a spracovaní výsledkov aerodynamických meraní.
Výpočet aerodynamických síl na zjednodušenej geometrii lietadla, meranie veľkosti aerodynamických síl pomocou aerodynamického tunela.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostikovanie porúch leteckého motora a komponentov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Využitie vhodných softvérových prostriedkov a matematických modelov na analýzu činnosti leteckých turbokompresorových motorov a raketových motorov a dizajn, návrhový a kontrolný výpočet jednotlivých častí leteckých motorov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
Smart zariadenia a technológie
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Rozvoj alternatívnych pohonných jednotiek prostriedkov dopravy
Hybridizácia leteckej dopravy
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Návrh modelu a simulácie systému, analýza výsledkov simulácií v letectve.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie programovacích jazykov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aplikovanie poznatkov o programovaní pri návrhu programov, pri práci s rôznymi operátormi, poľami, reťazcami, pamäťou a súbormi.
Využitie základných a rozširujúcich knižníc a orientácia v cudzích zdrojových kódoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrhy konštrukcie jednotlivých dielcov/skupín s ohľadom na ich funkciu, náklady, hmotnosť a montáž
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Aplikácia teoretických poznatkov z oblasti pevnosti a stavebnej mechaniky leteckých konštrukcií pri stanovení prevádzkového zaťaženia pre daný typ a určenie lietadla, rozdelenie zaťaženia na časti a prvky lietadla podľa požiadaviek leteckých predpisov, realizácia výpočtov vnútorných síl a momentov v nosnej konštrukcii lietadla, realizácia výpočtov pevnosti, stability a životnosti jednotlivých častí.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie systémov a metód na počítačovú podporu výpočtov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Metódy MKP v CAD/CAE systémoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie noriem ISO, EN a STN a ich použitie v technických výkresoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie PLM systémov (životný cyklus technických systémov) a počítačovej podpory CAx technológií pri návrhovaní prototypov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Využívania CAD / CAM / CAE počítačom podporovaného programového vybavenia na automatizáciu projekčných prác v oblasti konštruovania leteckých prostriedkov, vrátane projektovania, dizajnu, analýz, simulácií a počítačom podporovanej výroby leteckých komponentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh a realizácia leteckých systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Návrh, realizácia, verifikácia a optimalizácia avionických systémov, leteckých navigačných, komunikačných a sledovacích systémov, informačných systémov, elektrických systémov lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia ergonomickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácia teoretických poznatkov o ergonómii a ľudskom správaní sa v exponovaných profesiách leteckých odborníkov s dôrazom na výkonnosť a bezpečnosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Praktické využitie programového vybavenia na automatizáciu projekčných prác v oblasti konštruovania leteckých prostriedkov. Využitie CAD softvéru a jeho nástrojov pre modelovanie základných konštrukčných prvkov a dosiek plošných spojov, skladanie zostáv, generovanie výkresov a výpočet základných vlastností modelovaných objektov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)
Trenažér/simulátor dopravného prostriedku (letecký trenažér, trenažér dráhového vozidla...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.