Riadiaci letovej prevádzky

Riadiaci letovej prevádzkyRiadiaci letovej prevádzky riadi letovú prevádzku, čím zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť letovej prevádzky vo vzdušnom priestore nad územím daného štátu a na letiskách s civilnou letovou prevádzkou, či v ich blízkosti. Rozlišujú sa tri základné druhy služby, ktoré je riadiaci letovej prevádzky oprávnený poskytovať, a to oblastné riadenie letov, približovacie riadenie letov a letiskové riadenie letov. V oblastnom stredisku riadenia riadi letovú prevádzku udržiavaním predpísanej minimálnej vzdialenosti (rozstupu) medzi jednotlivými lietadlami a naviguje ich po letových tratiach v príslušných letových hladinách. Približovacie stredisko a letisková riadiaca veža zodpovedajú za bezpečnosť príletov, odletov a pohybov lietadiel na letiskových plochách. Riadiaci letovej prevádzky poskytuje každému lietadlu, ktoré vstúpi do jeho priestoru zodpovednosti, službu riadenia, informačnú službu a pohotovostnú službu. Tie sú spoločným názvom charakterizované ako letové prevádzkové služby. Inštruuje...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7041/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLetecký dispečer
ENAir traffic controller
SKDispečer
ENAir traffic control officer
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 3. triedy podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011
Poznámka: Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 3. triedy riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340

Preukaz spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky, s kvalifikačnou kategóriou a doložkou, a v prípade potreby aj doložkou ku kvalifikačnej kategórii zodpovedajúcou tej, pre ktorú je oprávnený vykonávať výcvik alebo hodnotenie, podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011
Poznámka: Predpokladom pre výkon povolania riadiaceho letovej prevádzky je jazyková spôsobilosť minimálne v úrovni B2 a absolvovanie a úspešné ukončenie schválených výcvikových kurzov, ktoré vedú k získaniu príslušných kvalifikačných kategórií a doložiek ku kvalifikačným kategóriám: kvalifikačná kategória pre letiskové riadenie podľa prístrojov pre letiskovú vežu (TWR), kvalifikačná kategória pre približovacie procedurálne riadenie (APP), kvalifikačná kategória pre oblastné procedurálne riadenie (ACP), kvalifikačná kategória pre približovacie prehľadové riadenie (APS) a kvalifikačná kategória pre oblastné prehľadové riadenie (ACS).

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 37)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje odborná prax, preukázaná absolvovaním výcviku a úspešným vykonaním skúšok a hodnotení zodpovedajúcim požiadavkám stanoveným v Nariadení komisie (EÚ) 2015/340 v znení neskorších predpisov a príslušnými rozhodnutiami riaditeľa EASA.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
ISCO-08
3154
SK ISCO-08
3154001
ESCO
1394
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
3154001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Úroveň nastavená v štandarde je previazaná na potrebu najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ale predpis upravujúci kvalifikačné predpoklady riadiaceho letovej prevádzky stanovuje potrebu Osvedčenia o posúdení jazykovej spôsobilosti a získanie jazykovej spôsobilosti minimálne na úrovni ICAO level 4, nakoľko samotné skúšky a aj väčšina činností je vykonávaných v anglickom jazyku. Súčasťou každodennej práce riadiaceho je používanie presne stanovenej terminológie a frazeológia, no zároveň musí mať už pri výberovom konaní úroveň angličtiny B2, podľa referenčnej úrovne CEFR (Common European Framework of Reference for Language = Jednotný európsky referenčný rámec pre jazyky).
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké právo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Letecké právo, medzinárodné organizácie, vnútroštátne organizácie, riadenie bezpečnosti letových prevádzkových služieb (bezpečnostné predpisy, systém riadenia bezpečnosti), pravidlá a právne predpisy (merné jednotky, licencovanie/osvedčovanie ATCO, prehľad ANS a ATS, pravidlá lietania, vzdušný priestor a trate ATS, letový plán, letiská, vyčkávacie postupy). Minimálna úroveň odborných vedomostí z tejto, ako aj ďalších uvedených oblastí musí byť na úrovni 75%.
Perspektíva: Aktuálna
7
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: letecká meteorológia, organizácia meteorologických služieb, atmosféra, meteorologické javy, meteorologické informácie pre letectvo, zdroje meteorologických údajov
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poskytovanie služieb riadenia letovej prevádzky, letisková služba riadenia, letová informačná služba, pohotovostná služba, kapacita systému a riadenie toku letovej prevádzky, meranie výšky a prideľovanie hladín, rádiotelefónia, povolenia a pokyny ATC, koordinácia, zobrazenie údajov, rozstupy, palubné protizrážkové systémy a pozemné záchranné siete, proces riadenia prevádzky. Riadiaci musí byť schopný podľa kvalifikácie: letiskového riadenie letov podľa prístrojov, približovacieho alebo oblastného procedurálne riadenie, približovacieho alebo oblastného prehľadového riadenia, ako aj úspešného zvládnutia praktickej časti výcviku na simulátore (radarový simulátor alebo 270°TWR simulátor).
Perspektíva: Aktuálna
7
letová navigácia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: mapy a letecké mapy, základy navigácie (vplyv vetra, rýchlosť, vizuálna navigácia, navigačné aspekty plánovania letu), prístrojová navigácia (pozemné systémy, inerciálne navigačné systémy, satelitné systémy, postupy priblíženia podľa prístrojov), výkonnostná navigácia
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mimoriadne bezpečnostné situácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: mimoriadne a núdzové situácie, postupy pri mimoriadnych a núdzových situáciách
Perspektíva: Aktuálna
7
pohony lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: piestové, prúdové a turbovrtuľové motory, letecké palivá, faktory ovplyvňujúce výkonnosť lietadla
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukcia a systémy lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: sily pôsobiace na lietadlo, konštrukčné prvky a ovládanie lietadla, letová obálka, kategórie lietadiel, údaje o lietadle, lietadlové systémy a prístroje (letové, navigačné a motorové)
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké systémy a technológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy používané pri riadení letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zariadenia riadenia letovej prevádzky, rádiové zameriavanie, komunikačné zariadenia, radarové systémy, automatické závislé sledovanie, multilaterácia, spracovanie údajov prehľadového sledovania, automatizované systémy riadenia letovej prevádzky, obmedzenia a poruchová prevádzka zariadení a systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
informácie o letiskách, plochách letísk a okolitých prekážkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Fyzické a charakterové vlastnosti letísk: letiskové údaje, pôdorys letiska, pohybová a prevádzková plocha letiska, vzletové a pristávacie dráhy, letiskové zariadenia a ich umiestnenie, ochranné pásma letísk.
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudský faktor v letectve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ľudský faktor pri riadení letovej prevádzky, ľudská výkonnosť, chyba ľudského faktora, komunikácia, pracovné prostredie, psychologické faktory, zdravotné a fyziologické faktory, sociálne a organizačné faktory, stres
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: letiskové zariadenia, používatelia vzdušného priestoru (civilné a vojenské účely), vzťahy so zákazníkmi, ochrana životného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v platnej legislatíve v leteckej doprave a v technickej dokumentácii lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: orientácia v predpisoch a dokumentácii pre obsluhu systémov pre prenos letových dát a vykonávanie činností spojených s riadením letovej prevádzky, orientácia v prevádzkových predpisoch pre pilotovanie lietadiel a v predpisoch pre presné, bezpečné a hospodárne vykonanie letu, orientácia v predpisoch a pokynoch na zaisťovanie bezpečnosti letu, orientácia v predpisoch a pokynoch pre riadenie pohybu lietadiel na odbavovacej ploche
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok leteckých komunikačných systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: spracovanie prevádzkovej dokumentácie a príprava správ vedeniu spoločnosti
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačnej služby a pohotovostnej služby posádkam lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s posádkami lietadiel a so susednými stanovišťami riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluhovanie technických systémov stanovíšť riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie navigačných systémov riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie letovej prevádzky v súlade s leteckými predpismi a normami
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: S tým súvisia aj schopnosti obsluhovať moderné radarové a navigačné systémy, ako aj IT technológie. S ohľadom na komplikovanosť obsluhovaných systémov musí byť schopný rýchlo dohľadať vzniknutý problém ako aj v prípade hlásenia technických problémov lietadla vedieť vyhodnotiť mieru nebezpečenstva danej situácie a adekvátne reagovať. Výkon práce riadiaceho letovej prevádzky je spojený s vysokými nárokmi na osobnostné vlastnosti, vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a sebadisciplínu. Logické a analytické myslenie sú zásadné, pri vstupných testoch musia uchádzači o toto povolania preukázať schopnosti, ktoré vyplývajú aj z priestorových schopností, schopností rýchlo počítať, premieňať jednotky dopočítavať rýchlosť a uletené vzdialenosti ako aj pomer času a klesania lietadla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie problémov pri mimoriadnych a núdzových situáciách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Riešenie problémov, ktoré sa vyskytnú na palube lietadiel a týkajú sa bezpečnosti alebo potrieb cestujúcich alebo posádky lietadla.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Trenažér/simulátor dopravného prostriedku (letecký trenažér, trenažér dráhového vozidla...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.