Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem MHD)

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem MHD)Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem MHD) odborne riadi, koordinuje, plánuje, kontroluje a organizuje činnosti v oblasti prevádzky cestnej osobnej resp. nákladnej dopravy. Tvorí rozvojové plány v oblasti cestnej dopravy. Zodpovedá za ekonomické výsledky, hospodárnosť a efektivitu podniku. Rozhoduje o koncepčných materiáloch a stanoviskách, prerokováva, rieši a realizuje opatrenia, nariadenia a rozhodnutia na zabezpečenie plynulého chodu podniku. Vedie, motivuje a hodnotí zamestnancov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7037/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPrevádzkový riaditeľ
SKVedúci dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (§ 6 ods. 6)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej osobnej dopravy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21.10.2009

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1324
SK ISCO-08
1324003
ESCO
137
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
1324003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby líderstva a manažmentu zamestnancov na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príslušné normy systému manažérstva kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania online technológií pre virtuálnu komunikáciu a riadenie projektov na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
princípy sieťovej infraštruktúry, serverové a cloudové technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania cloud computingu ako okamžite aktualizovaných dátových úložísk.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
spôsoby využívania E-commerce ako nástroja elektronického obchodovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-commerce
7
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby efektívneho plánovania integrovaných výkonov verejnej osobnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
7
špeciálne technické zariadenia a technológie v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky vozidiel cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí a nehôd v cestnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy montáže, údržby a opráv dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby získavania a využívania dát pri údržbe dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
podmienky prepravy osôb a nákladu v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Podmienky prepravy osôb a nákladu v cestnej osobnej i nákladnej doprave (vnútroštátnej i medzinárodnej).
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby aplikácie, riadenia a kontroly dopravných systémov prostredníctvom umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
7
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
7
záznamové zariadenia v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby získavania a využívania dát o preprave cestujúcich a ich vyhodnocovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zber dát o preprave cestujúcich a ich vyhodnocovanie
7
spôsoby poskytovania služieb cestujúcim prostredníctvom elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia zákazníckeho servisu
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby nastavenia stratégie a jednotlivých politík BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, prístrojov, zariadení a technologického vybavenia dopravného podniku
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie dát pri prechode na flexibilnú prediktívnu údržbu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
7
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát zo senzorov na palube dopravných prostriedkov za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zdokonaľovanie súčasných a vytváranie nových dopravných modelov s využitím umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zdokonaľovanie súčasných a vývoj nových BOZP štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
7
zdokonaľovanie súčasných a vytváranie nových cloud computing možností
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
7
zdokonaľovanie súčasných a vytváranie nových E-commerce nástrojov elektronického obchodovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-commerce
7
zdokonaľovanie súčasných a vývoj nových digitálnych služieb pre cestujúcich
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia zákazníckeho servisu
7
budovanie a prevádzka inteligentných dopravných systémov (IDS)
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie inteligentných dopravných systémov v integrovanej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Koordinácia spolupráce s ďalšími organizačnými zložkami dopravného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení mimoriadnych udalostí v cestnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie vzťahov s dopravcami
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spolupráca s ďalšími dopravcami.
Perspektíva: Aktuálna
7
predaj finálnych produktov zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie údržby dopravných prostriedkov pomocou BIG DATA
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Online komunikačné a prezentačné zručnosti, zručnosti riadenia projektov na diaľku. Líderske a manažérske zručnosti pri riadení virtuálnych tímov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
riadenie a plánovanie osobnej, cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Získavanie dát, analýza dát a následné nastavenie stratégie prepravy cestujúcich.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zber dát o preprave cestujúcich a ich vyhodnocovanie
7
riadenie prác pri tvorbe plánu a rozpočtu a usmerňovanie hospodárenia podniku v cestnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment financovania, marketingu a personálnej politiky podniku v doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia činností na jednotlivých stupňoch riadenia a špeciálnych procesov v oblasti cestnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v cestnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola vývoja tržieb a nákladov v doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie obchodu a marketingu v cestnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie koordinácie cestnej a ostatných druhov dopravy, zabezpečovanie podkladov a obchodných ponúk pre prepravcov v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu obnovy vozového parku cestnej dopravy, udržovanie optimálneho technického stavu a prevádzkyschopnosti všetkých dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Riadenie procesu obnovy autoparku, rozširovanie dopravných systémov a technológie cestnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.