Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD)

Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD)Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD) ekonomicky, prevádzkovo aj právne rieši chod dopravy (osobnej aj nákladnej dopravy), prostredníctvom smerníc, nariadení. S partnermi, t.j. zákazníkmi, pripravuje varianty spolupráce, s ktorými súvisia napr. prepočty cien prepráv v nákladnej doprave, zájazdov a odvozov v osobnej doprave, resp. príprava zmlúv a podmienok z nich vychádzajúcich. Pripravuje prepočty prepráv, sleduje vyťaženosť vozidiel, má znalosti a prehľady v oblasti nákladov v jednotlivých činnostiach (pre vnútroštátne a tiež medzinárodné), na základe požiadaviek partnerov pripravuje logistiku zvládnutia jednotlivých druhov dopráv, ak sa nachádzajú v portfóliu spoločnosti - nákladná vnútroštátna, medzinárodná, rozvozy so sklápacími autami a v rámci osobnej dopravy prepočty zájazdovej dopravy na báze odvozov a pobytové zájazdy. V rámci vnútornej štruktúry spoločnosti zodpovedá aj za legislatívne dodržiavanie podnikania, t.j. platné povolenia a licencie na jednotlivé d...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7036/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOdborný technický pracovník v doprave
SKTechnik cestnej dopravy
SKVedúci nákladnej dopravy
SKVedúci osobnej dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (§ 6 ods. 6)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149013
ESCO
571
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
2149013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poznanie pravidiel a povinností vyplývajúcich z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V cestnej doprave. Ovládanie práv a povinností, ktoré z nich vyplývajú.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy prípravy návrhov rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy automatického systému riadenia údržby
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Automatizovaný systém prediktívnej údržby dopravných prostriedkov. Spôsoby nastavovania údržby dopravných prostriedkov s pomocou BIG DATA.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
vozidlá s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postupy pri využívaní alternatívnych pohonných jednotiek.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj alternatívnych pohonných jednotiek prostriedkov dopravy
7
opatrenia na boj proti znečisteniu ovzdušia z motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poznanie cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických pamätihodností
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dopravné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy ekonomických analýz a logistických riešení v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Doprava má svoje analýzy z pohľadu nákladovosti a výkonnosti, cenových relácií a rôznych špecifikácií ako napr. náklad na kilometer (náklad na pohonné hmoty+ pneumatiky + cena práce atď.), resp. prepočty možných variabilných cien na kilometer, tonáž, zásielku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika systému váženia nákladu vozidla počas jeho prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Podľa Smernice č. 96/53/ES z 25.júla 1996 sú stanovené pre určité cestné vozidlá prevádzkované v spoločenstve maximálne povolené rozmery vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave a maximálne povolené hmotnosti v medzinárodnej doprave v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/7/ES. Legislatívne úpravy zavedenia správneho poplatku za vydanie povolenia, úhradu za prepravu nadmerne ťažkých alebo nadrozmerných vozidiel a ich postih; vozidlo, ktoré je preťažené alebo je nadrozmerné nemôže ďalej pokračovať v jazde. (Zákon č. 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
informačné systémy v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy dopravného plánovania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
7
postupy tvorby dopravnej obslužnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Dopravná sieť, linkové vedenie, cestovné poriadky
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy dopravy v súvislosti dopravným plánovaním, výberom druhu dopravy podľa typu dopravnej cesty, kapacity dopravného prostriedku, pohonu a pod.
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poznanie charakteristiky základných vlastností jednotlivých druhov dopravy
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel v členských štátoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Potrebné poznať aj postupy, ktorými sa treba riadiť v prípade nadmerných nákladov, ktoré predstavujú výnimku z týchto pravidiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
formálne požiadavky týkajúce sa typového schválenia, evidencie a technickej kontroly vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pre vozidlá patriace k výkonu tohto zamestnania.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby poskytovania služieb cestujúcim prostredníctvom elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
Elektronizácia dokumentov
7
spôsoby nastavenia a využitia diaľkového dohľadu a riadenia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
7
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
7
pravidlá riešenia rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v informačných systémoch vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Nastavenie aplikácií do informačných technických prostriedkov, ich obsluha.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov žiadostí o vydanie licencií v cestnej doprave, ich zmeny alebo odobratie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na plánovaní a projektovaní pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie metodiky na výkon a financovanie prevádzky, údržby a opráv pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánov pravidelnej údržby vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry. Flexibilná prediktívna údržba založená na aktuálnych online dátach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
plánovanie technickej kontroly vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie postupov na správne zabezpečenie tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát zo senzorov na palube dopravných prostriedkov za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť efektívneho spracovania a vyhodnocovania údajov a dát z palubných počítačov v dopravných prostriedkoch za pomoci umelej inteligencie. Obsluha a využívanie senzorových technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
7
obsluha automatizovaných systémov a analýza dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
diagnostika alternatívnych systémov pohonov vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Využívanie alternatívnych pohonných jednotiek. Ovládanie funkčnosti a prevádzky nových alternatívnych systémov na pohon dopravných prostriedkov mestskej hromadnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj alternatívnych pohonných jednotiek prostriedkov dopravy
7
predkladanie odborných stanovísk, návrhov inovatívnych riešení v oblasti prevádzky cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie a prevádzka inteligentných dopravných systémov (IDS)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
7
spracovanie projektovej dokumentácie v oblasti dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: So zameraním na cestnú dopravu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie údajov o vozidlách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: O počte najazdených kilometrov, plánovaných prehliadkach, údržbách, o vykonaných údržbách. Evidencia vozidiel v oprave a evidencia nepojazdných vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie dopravy a prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
poskytovanie personálnych služieb formou elektronických komunikačných prostriedkov a ich obsluha
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie služieb cestujúcim formou elektronických prostriedkov, ich obsluha.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
7
komplexné riadenie činnosti dopravných firiem na úseku chodu nákladnej alebo osobnej cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zvládnutie krízových a mimoriadnych stavov z pohľadu bezpečnosti cestujúcich.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
7
organizovanie a riadenie dopravných procesov v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie váženia nápravových tlakov a prípustných hmotností nákladných vozidiel v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie technického preberania nakupovaných vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.