Dispečer osobnej cestnej dopravy (okrem MHD)

Dispečer osobnej cestnej dopravy (okrem MHD)Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy) zabezpečuje a riadi autobusovú dopravu a taxislužbu. Autobusovú dopravu v zmysle platných cestovných poriadkov, turnusových obehov vozidiel a príkazov a taxislužbu v rámci ponuky a dopytu v súvislosti s dispozičným vozidlovým parkom. Operatívne rieši mimoriadne situácie v osobnej autobusovej doprave a taxislužbe (poruchy vozidiel a ich nahradenie v procese, výpadok personálu v turnuse a pod.). Organizuje, riadi a kontroluje prácu cestovného personálu (vodičov). Zodpovedá za naplnenie fondu pracovného času vodičov v autobusovej doprave. Vedie požadovanú evidenciu personálu aj techniky, pripravuje informácie o dopravnej situácii.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7033/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119004
ESCO
1851
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
3119004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby líderstva a manažmentu zamestnancov na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania online technológií pre virtuálnu komunikáciu a riadenie projektov na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
predpisy a základné pojmy v oblasti informačného systému
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dispečer pracuje napr. so systémom na sťahovanie a spracovanie tachografov z autobusov, ďalej sú to napr. viaceré navigačné systémy, ktoré sledujú a vyhodnocujú meškania autobusov.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využitie v oblasti údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
princípy sieťovej infraštruktúry, serverové a cloudové technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania cloud computingu ako okamžite aktualizovaných dátových úložísk.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kancelárska technika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby efektívneho plánovania integrovaných výkonov verejnej osobnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
právne predpisy v oblasti pracovného času vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci činnosti dispečera v osobnej, cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby využitia dát na prediktívnu údržbu. Spôsoby získavania a využívania dát pri údržbe dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce vodičov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy dopravného plánovania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a batožiny
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby aplikácie, riadenia a kontroly dopravných systémov prostredníctvom umelej inteligencie
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
záznamové zariadenia v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby získavania a využívania dát o preprave cestujúcich a ich vyhodnocovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zber dát o preprave cestujúcich a ich vyhodnocovanie
4
spôsoby poskytovania služieb cestujúcim prostredníctvom elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spôsoby nastavenia stratégie a jednotlivých politík BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v poskytovaných službách a produktoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zdokonaľovanie súčasných a vývoj nových BOZP štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
4
zostavovanie harmonogramov práce vodičov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov pravidelnej údržby vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie dát pri prechode na flexibilnú prediktívnu údržbu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
4
kontrola dodržiavania turnusov a dopravného procesu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát zo senzorov na palube dopravných prostriedkov za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zdokonaľovanie súčasných a vytváranie nových cloud computing možností. Zdokonaľovanie súčasných a vytváranie nových dopravných modelov s využitím umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
Cloud computing / výpočty v cloude
4
zdokonaľovanie súčasných a vývoj nových digitálnych služieb pre cestujúcich
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
budovanie a prevádzka inteligentných dopravných systémov (IDS)
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie inteligentných dopravných systémov v integrovanej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
spracovávanie prestojov vozidiel a vodičov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v osobnej, cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Havárie vozidiel, nenastúpenie vodičov do služby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie pravidelných školení a lekárskych prehliadok vodičov vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizovanie údržby dopravných prostriedkov pomocou BIG DATA
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
používanie záznamových zariadení v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Záznamové zariadenia v autobusovej doprave a práca s kartou vodiča.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Online komunikačné a prezentačné zručnosti, zručnosti riadenia projektov na diaľku. Líderské a manažérske zručnosti pri riadení virtuálnych tímov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
riadenie a plánovanie osobnej, cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Riadenie a plánovanie turnusov a ich zmien, organizácia dopravy a jej zmien. Získavanie dát, analýza dát a následné nastavenie stratégie prepravy cestujúcich.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zber dát o preprave cestujúcich a ich vyhodnocovanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.