Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách

Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službáchRiadiaci pracovník (manažér) v poštových službách vedie, plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje činnosť zvereného organizačného útvaru poskytujúceho poštové služby, alebo vykonávajúceho činnosti súvisiace s poskytovaním produktov a služieb spoločnosti a jej zmluvných partnerov. Riadi bezprostredne podriadených zamestnancov, vrátane prideľovania úloh, motivovania, hodnotenia zamestnancov. Plní úlohy v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vykonáva činnosti smerujúce k ich splneniu (výkon personálnej a mzdovej agendy) vo vzťahu k bezprostredne podriadeným zamestnancom. Zodpovedá za implementáciu, plnenie a vyhodnotenie jednotlivých plánov týkajúcich sa činností realizovaných v rámci ním riadeného organizačného útvaru, resp. činností vykonávaných ním riadenými zamestnancami. Zodpovedá za efektívnosť hospodárenia riadeného organizačného útvaru. Vykonáva administratívne úkony súvisiace s výkonom jeho funkcie a plní úlohy, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov a interných dokumento...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7031/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVedúci pošty
SKVedúci hlavného spracovateľského strediska
SKManažér pôšt
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1324
SK ISCO-08
1324009
ESCO
123
SK NACE Rev. 2
H53
CPA 2015
H53
Príslušnosť k povolaniu
1324009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pracovno-právne predpisy a pojmy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sadzby za poštové služby a služby zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a vnútorné predpisy týkajúce sa poskytovania poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pravidlá, pracovné postupy určené len pre služobnú potrebu zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
5
bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a zákazníkov a na ochranu hmotného a nehmotného majetku a informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné dohody v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obchodné a poštové podmienky týkajúce sa poskytovania služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Hospodársko-geografické poznatky o Slovenskej republike, štátoch Európy, štátoch ostatných svetadielov a základné poznatky o poštovej prepravnej sieti SR a medzinárodnej poštovnej prepravnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
5
formy a spôsoby organizácie poštovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby elektronizácie poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia v poštových službách
5
spôsoby automatizácie priehradkových činností
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v poštových službách
5
postupy využívania bezkontaktného doručovania zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť informačných systémov v poštových službách.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie noriem kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie strategických koncepcií rozvoja poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola implementácie a plnenia jednotlivých plánov zvereného organizačného celku v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie reklamácií a sťažností
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie elektronizácie v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia v poštových službách
7
využívanie automatizovaných činností v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v poštových službách
7
administratívne a personálne činnosti v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia oprávnení a plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a interných dokumentov v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie opatrení na zaistenie bezpečnosti majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie bezobslužných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V logistických procesoch a pri doručovaní zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie, plánovanie, organizovanie, koordinácia a kontrola činnosti zvereného prevádzkového strediska v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia zavádzania nových produktov a služieb pošty
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane vykonávania činností súvisiacich s produktmi a službami pošty a jej zmluvných partnerov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.